SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
Trường : Trường THPT Vĩnh Linh
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 25/11/2013


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 19
Tổng số lớp chiều 15
Tổng số lớp 2b 0
Tổng số giáo viên 74
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 19