SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
Trường : Trường THPT Vĩnh Linh
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 25/11/2013


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Hoa hoc Lich su Ngoai ngu Toan Van hoc Tin hoc Van hoc Vat ly GDCD Toan Lich su Tc_Ly Van hoc Van hoc Dia ly Ngoai ngu Toan Ngoai ngu Ngoai ngu
3 Van hoc Sinh vat Hoa hoc Vat ly Tc-Anh Lich su Ngoai ngu Tc-Van Lich su GDCD Vat ly Toan Hoa hoc Dia ly Van hoc Toan Hoa hoc Vat ly Tc-Anh
4 Vat ly Hoa hoc Tc-Anh Hoa hoc Toan Ngoai ngu Lich su Van hoc Hoa hoc Tc_Ly GDCD Van hoc Vat ly Sinh vat Van hoc Dia ly Vat ly Tc-Anh Tin hoc
5 Ngoai ngu Ngoai ngu Van hoc Lich su Vat ly Vat ly Sinh vat GDCD Dia ly Van hoc Tin hoc Lich su Ngoai ngu Hoa hoc Toan Vat ly Tin hoc Hoa hoc Vat ly
T.3 1 Vat ly Toan Toan Toan Vat ly Tin hoc Toan Ngoai ngu Ngoai ngu Sinh vat Tin hoc KTCN Toan Vat ly Tc-Anh Ngoai ngu Toan Ngoai ngu KTNN
2 Toan KTCN Vat ly Ngoai ngu Ngoai ngu Lich su Vat ly Toan Tin hoc Toan Sinh vat Toan Tin hoc Toan Vat ly KTNN Toan KTNN Tin hoc
3 Lich su Vat ly Ngoai ngu Tin hoc Toan Toan KTCN KTCN Toan Ngoai ngu Vat ly Tin hoc KTNN Tin hoc Toan Sinh vat Tc-Anh Toan Toan
4             Tc-Toan Tc_Ly Sinh vat Tin hoc Tc_Ly Tc-Toan Ngoai ngu Tc-Anh Sinh vat Toan KTNN Toan Lich su
5                                      
T.4 1 Toan Van hoc Tin hoc Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Hoa hoc Toan Van hoc Toan Ngoai ngu Dia ly Van hoc Van hoc Toan Lich su GDCD Toan Ngoai ngu
2 Lich su Tc-Anh Toan Van hoc Toan Toan Tin hoc Hoa hoc Van hoc Lich su Hoa hoc Ngoai ngu Van hoc Dia ly Lich su Van hoc Hoa hoc Toan GDCD
3 Tin hoc Ngoai ngu Lich su Toan GDCD Van hoc Toan Lich su Tin hoc Toan Toan Lich su Dia ly Ngoai ngu Van hoc GDCD Tin hoc Dia ly Toan
4 GDCD Toan Van hoc Dia ly Lich su Van hoc Lich su Tin hoc Ngoai ngu Tin hoc Van hoc Hoa hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu Tc-Anh Van hoc Tin hoc Van hoc
5 Toan Toan Van hoc Ngoai ngu Tin hoc Hoa hoc GDCD Dia ly Toan Hoa hoc Van hoc Tin hoc Toan Lich su GDCD Ngoai ngu Ngoai ngu Van hoc Van hoc
T.5 1 Van hoc Toan Hoa hoc Vat ly Sinh vat Hoa hoc Toan Tc-Sinh KTCN Van hoc Sinh vat Van hoc Sinh vat Vat ly Sinh vat Toan Toan Hoa hoc Toan
2 Van hoc Hoa hoc Toan Sinh vat Tin hoc GDCD Tin hoc Tc-Toan Hoa hoc Van hoc KTCN Van hoc Toan GDCD Toan Tin hoc Sinh vat Sinh vat Sinh vat
3 Hoa hoc Tin hoc GDCD Van hoc Van hoc Sinh vat Vat ly Sinh vat Toan Sinh vat Tc-Toan Toan GDCD Hoa hoc Tin hoc Vat ly Dia ly Tin hoc Vat ly
4 Tin hoc Vat ly Sinh vat Tin hoc Van hoc KTCN Toan Vat ly Tc-Toan Tc-Sinh Dia ly GDCD Tin hoc Toan Vat ly Hoa hoc Hoa hoc Vat ly Dia ly
5 Dia ly GDCD Dia ly Hoa hoc Vat ly Toan Tc-Van Tin hoc Tc-Van Tc-Toan Toan Toan Vat ly Sinh vat Hoa hoc Sinh vat Vat ly GDCD Hoa hoc
T.6 1 Hoa hoc Ngoai ngu Sinh vat Tc-Anh Hoa hoc Sinh vat Ngoai ngu Van hoc Sinh vat Vat ly Ngoai ngu Hoa hoc Sinh vat Van hoc Vat ly Hoa hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Hoa hoc
2 Ngoai ngu Hoa hoc Lich su Sinh vat KTCN Vat ly Hoa hoc Van hoc Lich su Ngoai ngu Van hoc Ngoai ngu Hoa hoc Van hoc Ngoai ngu Vat ly Sinh vat Van hoc Sinh vat
3 Sinh vat Lich su Vat ly Hoa hoc Lich su Van hoc Tc_Ly Ngoai ngu Ngoai ngu KTCN Tc-Van Sinh vat Vat ly Ngoai ngu Hoa hoc Dia ly Van hoc Sinh vat Vat ly
4 KTCN Vat ly Hoa hoc Vat ly Ngoai ngu Hoa hoc Van hoc Sinh vat Tc-Sinh Lich su Hoa hoc Vat ly Lich su KTNN Dia ly Van hoc Vat ly Hoa hoc Van hoc
5 Tc-Anh Sinh vat KTCN Ngoai ngu Ngoai ngu Ngoai ngu Van hoc Hoa hoc Vat ly Tc-Van Tc-Sinh Vat ly Dia ly Vat ly KTNN Van hoc Lich su Vat ly Van hoc
T.7 1 Sinh vat Van hoc Tin hoc Toan Dia ly Vat ly Ngoai ngu Toan Tc_Ly Hoa hoc Ngoai ngu Tc-Sinh Van hoc Toan Ngoai ngu Toan Dia ly Van hoc Hoa hoc
2 Toan Van hoc Vat ly GDCD Sinh vat Toan Dia ly Ngoai ngu Toan Vat ly Lich su Sinh vat Tc-Anh Tin hoc Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Van hoc Dia ly
3 Ngoai ngu Tin hoc Toan KTCN Toan Dia ly Tc-Sinh Lich su Van hoc Dia ly Toan Ngoai ngu Ngoai ngu Hoa hoc Hoa hoc Tin hoc Van hoc Dia ly Toan
4 Vat ly Dia ly Ngoai ngu Lich su Hoa hoc   Sinh vat Toan Vat ly Ngoai ngu Toan Tc-Van Toan Ngoai ngu Tin hoc Van hoc Van hoc Lich su Ngoai ngu
5 Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD