SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
Trường : Trường THPT Vĩnh Linh
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 25/11/2013


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11B1 11B2 11B3 10B1 10B2 10B3 10B4
T.2 1 Tin hoc Ngoai ngu Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Vat ly Vat ly GDCD Van hoc Toan Lich su Van hoc Van hoc Hoa hoc Van hoc
2 Vat ly Toan Van hoc Ngoai ngu Tin hoc Lich su Van hoc Toan Hoa hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Van hoc Hoa hoc Vat ly Van hoc
3 Toan Hoa hoc Ngoai ngu Van hoc Toan GDCD Tin hoc Van hoc Vat ly Vat ly Hoa hoc Vat ly GDCD Van hoc Vat ly
4 Toan Vat ly Hoa hoc Vat ly Van hoc Tin hoc Toan Toan Ngoai ngu GDCD Van hoc GDCD Vat ly Van hoc Ngoai ngu
5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
T.3 1 Sinh vat Vat ly Toan Lich su GDCD KTCN Ngoai ngu Tin hoc Toan Ngoai ngu Ngoai ngu Ngoai ngu Toan GDCD Toan
2 Ngoai ngu KTCN Vat ly GDCD Toan Toan Tc-Anh Vat ly Sinh vat Lich su Toan KTNN Ngoai ngu Toan Tc-Sinh
3 Tc-Anh Tin hoc Lich su Toan Sinh vat Vat ly GDCD Tc-Anh Tc_Ly Tc-Sinh KTCN Tc-Toan Tc-Sinh Tc_Ly GDCD
4                       Tc-Sinh Tc-Toan Tc-Sinh Tc_Ly
5                              
T.4 1 GDCD Lich su KTCN Toan Hoa hoc Ngoai ngu Toan Van hoc Van hoc Van hoc Hoa hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu Toan
2 Hoa hoc Hoa hoc Ngoai ngu Ngoai ngu KTCN Ngoai ngu Lich su Van hoc Van hoc Van hoc Toan Lich su Toan Hoa hoc Toan
3 Van hoc Toan GDCD Tc-Anh Toan Van hoc KTCN Ngoai ngu GDCD Hoa hoc Toan Tin hoc Tin hoc Lich su Hoa hoc
4 Van hoc GDCD Van hoc Tin hoc Ngoai ngu Hoa hoc Ngoai ngu Hoa hoc Toan Toan GDCD Toan Ngoai ngu Tin hoc Lich su
5                 Tc-Toan Tc-Toan Tc-Van Ngoai ngu Lich su Toan Tin hoc
T.5 1 Toan Vat ly Sinh vat KTCN Van hoc Van hoc Toan Toan Van hoc Van hoc Toan Hoa hoc KTNN Tc-Van Tin hoc
2 Van hoc Van hoc Toan Van hoc Vat ly Toan Dia ly Vat ly Toan Tin hoc Sinh vat Toan Tin hoc KTNN Hoa hoc
3 Vat ly Toan Van hoc Toan Toan Toan Van hoc Dia ly Tin hoc Tc_Ly Vat ly Toan Hoa hoc Tin hoc KTNN
4                 Vat ly Toan Tc-Toan Tc-Van Tc_Ly Tc-Toan Tc-Toan
5                 Tc-Sinh Tc-Van Tc_Ly Tc_Ly Tc-Van Toan Tc-Van
T.6 1 Vat ly Van hoc Vat ly Dia ly Lich su Hoa hoc Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Dia ly Van hoc Van hoc Dia ly Van hoc Van hoc
2 Ngoai ngu Van hoc Tc-Anh Vat ly Vat ly Dia ly Van hoc Lich su Hoa hoc KTCN Van hoc Van hoc Ngoai ngu Van hoc Van hoc
3 Dia ly Ngoai ngu Hoa hoc Sinh vat Ngoai ngu Tc-Anh Sinh vat Van hoc KTCN Van hoc Dia ly Ngoai ngu Van hoc Dia ly Ngoai ngu
4 Van hoc Tc-Anh Ngoai ngu Ngoai ngu Hoa hoc Sinh vat Hoa hoc Vat ly Dia ly Sinh vat Vat ly Vat ly Van hoc Vat ly Dia ly
5 Hoa hoc Sinh vat Dia ly Hoa hoc Tc-Anh Ngoai ngu Vat ly KTCN       Dia ly Vat ly Ngoai ngu Vat ly
T.7 1 Lich su Toan Toan Vat ly Van hoc Van hoc Hoa hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Vat ly Van hoc Sinh vat Dia ly Toan Sinh vat
2 KTCN Ngoai ngu Toan Van hoc Van hoc Van hoc Vat ly Ngoai ngu Lich su Hoa hoc Tin hoc Dia ly Toan Sinh vat Toan
3 Ngoai ngu Dia ly Tin hoc Van hoc Vat ly Toan Ngoai ngu Sinh vat Toan Toan Tc-Sinh Toan Sinh vat Dia ly Ngoai ngu
4 Toan Van hoc Vat ly Toan Dia ly Vat ly Toan Toan Tc-Van Ngoai ngu Ngoai ngu Tin hoc Van hoc Ngoai ngu Dia ly
5 Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD