Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 10

V.ing forms & The Infinitives

 

V.ing forms  & The Infinitives

 

A / LIST  OF  VERBS  FOLLOWED  BY   V.ING


1.       admit                              thöøa nhaän

2.       advise                            khuyeân baûo

3.       allow                              cho pheùp

4.       avoid                             traùnh neù, traùnh xa

5.       complete                       hoaøn thaønh

6.       consider                        caân nhaéc, xem xeùt

7.       continue                        tieáp tuïc

8.       can’t help                      khoâng theå khoâng

9.       can’t stand                    khoâng theå chòu ñöôïc

10.   delay                              hoaõn laïi

11.   deny                               phuû nhaän

12.   discuss                           thaûo luaän              

13.   dislike                           khoâng thích

14.   enjoy                             thích thuù

15.   encourage                     khuyeán khích

16.   finish                              hoaøn thaønh, keát thuùc

17.   forbid                             caám ñoaùn

18.   give up                          töø boû

19.   keep (on)                      cöù , cöù tieáp tuïc

20.   mention                         ñeà caäp ñeán , noùi veà

21.   mind                               chuù yù,quan taâm , lo  laéng

22.   miss                                boû lôõ

23.   permit                            cho pheùp

24.   postpone                       trì hoaõn

25.   practise                          luyeän taäp , thöïc haønh

26.   quit                                 boû , töø boû , ngöøng nghæ

27.   recommend                  ñeà nghò

28.   resent                             giaän , oaùn giaän

29.   resist                              cöôõng laïi , choáng laïi

30.   suggest                          ñeà nghò

31.   tolerate                          khoan dung , tha thöù

32.   understand                    hieåu


B / LIST  OF  VERBS  FOLLOWED  BY  TO - INFINITIVE


1.       afford                             coù ñuû tieàn

2.       agree                              ñoàng yù

3.       appear                            döôøng nhö

4.       arrange                          saép ñaët , thu seáp

5.       ask                                  yeâu caàu

6.       beg                                 naên næ , caàu xin

7.       consent                          öng thuaän

8.       decide                           quyeát ñònh

9.       demand                         ñoøi hoûi

10.   deserve                         ñaùng , xöùng ñaùng

11.   expect                           mong ñôïi

12.   fail                                  queân , thaát baïi

13.   hesitate                         do döï

14.   hope                               hy voïng

15.   learn                               hoïc

16.   manage                          xoay xôû

17.   mean                              coù yù , muoán noùi

18.   offer                               ñeà nghò

19.   plan                                                laäp keá hoaïch

20.   prepare                          chuaån bò

21.   pretend                          laøm ra veû , giaû vôø

22.   promise                         höùa

23.   refuse                             töø choái

24.   seem                              troâng coù veû

25.   struggle                         ñaáu tranh , gaéng söùc

26.   swear                              theà

27.   threaten                         ñe doïa

28.   volunteer                      tình nguyeän , xung phong

29.   wait                                                ñôïi

30.   want                               muoán

31.   wish                                öôùc muoán


C / LIST OF VERBS  FOLLOWED BY AN OBJECT +  TO - INFINITIVE


1.       advise                            khuyeân baûo

2.       allow                              cho pheùp

3.       ask                                  yeâu caàu

4.       beg                                 naên næ

5.       cause                              khieán cho , gaây ra

6.       challenge                      thaùch thöùc

7.       convince                       thuyeát phuïc

8.       dare                                thaùch thöùc

9.       encourage                     khuyeán khích

10.   expect                           mong ñôïi

11.   forbid                             caám , ngaên caám

12.   force                               baét buoäc , eùp buoäc

13.   instruct                          chæ daãn , höôùng daãn

14.   invite                             môøi

15.   need                               caàn

16.   order                              ra leänh

17.   permit                            cho pheâp

18.   persuade                       thuyeát phuïc

19.   remind                           nhaéc nhôû

20.   require                           yeâu caàu , ñoøi hoûi

21.   teach                              daïy

22.   tell                                  baûo

23.   urge                                thuùc , thuùc giuïc

24.   want                               muoán

25.   warn                               caûnh baùo

26.   recommend                  ñeà nghò 


D/LIST OF VERBS FOLLOWED BY EITHER A V.ING OR A TO - INFINITIVE ( with a difference in meaning )

1 . Stop :

            § stop + v.ing           : ngöøng laøm coâng vieäc ñang laøm.

                        Ex : He was writing; and when I came in, he stopped writing and looked at me.

           

            § stop + to infinitive : ngöøng laïi ñeå laøm moät vieäc khaùc. (a purpose)

                        Ex : He was speaking on the phone when the door bell rang. He stopped to answer the door

2 . Forget / Remember :

            § forget / remember + v.ing : queân hoaëc nhôù ñieàu gì ñaõ xaûy ra trong quùa khöù.

                        Ex : I remember playing with dolls when I was a child.

                                I never forget winning the scholarship last year.

            § forget / remember + to infinitive : queân hoaëc nhôù thöïc hieän traùch nhieäm, boån phaän hay coâng vieäc naøo ñoù trong hieän taïi hoaëc töông lai.

                        Ex : I always remember to lock the front door before going to school.

                                Don’t forget to phone me when you return home tomorrow.

3 . Regret :

            § regret + v.ing : tieác ñieàu gì ñaõ xaûy ra trong quùa khöù.

                        Ex : I regret lending him money. He never paid it back to me.

            § regret + to infinitive : tieác laø phaûi noùi hoaëc thoâng baùo cho ai veà ñieàu gì khoâng hay.

                        Ex : I regret to tell you that you failed the college entrance examination.

4 . Need :

            § need + v.ing : (passive meaning) caàn phaûi ñöôïc .

                        Ex : My house is rather old. It needs repainting.

            § need + to infinitive : caàn phaûi laøm ñieàu gì (maø chöa laøm ñöôïc)

                        Ex : She needs to study harder so that she can pass the final test.

5 . Try :

            § try + v.ing : thöû laøm ñieàu gì ñeå xem coù ñöôïc hay khoâng.

            § try + to infinitive : coá gaéng

E / SPECIAL EXPRESSIONS  FOLLOWED  BY  THE  ING-FORM

1 . have fun / have a good time : thích thuù, vui veû.

2 . have trouble / have difficulty / have a hard time / have a difficult time : gaëp khoù khaên trong vieäc gì.

3 . spend / waste + (time) + v.ing

4 . sit / stand / lie + (place) + v.ing

5 . find / catch + object + v.ing : thaáy hay baét gaëp ai ñang laøm gì.

6 . to be no good / no use + v.ing : voâ ích

7 . to be worth / worthwhile + v.ing : ñaùng, xöùng ñaùng.

8 . to be busy + v.ing : baän laøm gì.

9 . There is no + v.ing

F / GO + V.ING


1.       go birdwatching                  : ñi xem trieån laõm chim

2.       go camping                           : ñi caém traïi

3.       go dancing                            : ñi khieâu vuõ

4.       go fishing                              : ñi caâu caù

5.       go hiking                              : ñi boä

6.       go hunting                            : ñi saên

7.       go jogging                            : ñi chaïy boä

8.       go mountain climbing        : ñi leo nuùi

9.       go sailing                              : ñi cheøo thuyeàn

10.    go shopping                         : ñi mua saém

11.    go window shopping          : ñi daïo

12.    go swimming                        : ñi bôi


G / S + V + O + BARE INFINITIVE / V.ING


1.       feel                 : caûm thaáy

2.       hear                : nghe

3.       listen to a      : laéng nghe

4.       notice            : chuù yù

5.       observe         : quan saùt

6.       perceive        : caûm nhaän

7.       see                  : thaáy

8.       watch             : xem

9.       hark at    : nghe kìa

10.    smell      : ngöûi

11.    look at   : nhìn


NOTE : hark at , smell , look at are usually followed by a V.ing form.   

H / V + O + BARE INFINITIVE

         have      : nhôø                              make : baét                             let : ñeå, cho pheùp                                help : giuùp ñôõ     

I / USING A POSSESSIVE or AN OBJECT PRONOUN TO MODIFY A GERUND

            An object pronoun is more commonly used than a possessive.


1.       like                

2.       dislike

3.       look forward to

4.       resent

5.       mind

6.       object to

7.       remember

8.       forget

9.       understand

10.    excuse

11.    forgive

12.    can’t stand


         EX :    I object to him / his making private calls on this phone.

                        He resented me / my being promoted before him.

                        We look forward to them / their coming next year.

                                 

Mr Ha

Havinhthanh2002@gmail.com

 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP