Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 10

Cách mạng Việt Nam với việc đánh bại chủ nghĩa phát xít

 CÁCH MẠNG VIỆT NAM VỚI VIỆC ĐÁNH BẠI CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT

    (TTXVN) - Cách đây 60 năm, ngày 9/5/1945, bằng cuộc chiến đấu dũng cảm vô song và sự hy sinh lớn lao, các lực lượng dân chủ và hoà bình, đặc biệt là nhân dân và Hồng quân Liên Xô anh hùng, đã đập tan chủ nghĩa phát xít Đức, giành lại hòa bình cho nhân dân các nước châu Âu.

Tiếp đó, tháng 9/1945, quân đội Xô viết anh hùng đã tiến công tiêu diệt đội quân Quan Đông tinh nhuệ, buộc quân phiệt Nhật Bản ký Hiệp ước đầu hàng, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một trong những thiên anh hùng ca chói lọi nhất đã được ghi vào lịch sử nhân loại trong thế kỉ XX.
Để đạt được thắng lợi huy hoàng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, đất nước Xô viết, nhân dân và quân đội Liên Xô đã phải chấp nhận những tổn thất và hy sinh to lớn nhất: 27 triệu công dân Xô viết chết, 30 triệu người bị thương, hàng nghìn thị trấn bị tàn phá, hàng chục nghìn làng xóm bị thiêu huỷ...
Chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã tạo điều cho một loạt các nước châu Âu và châu Á vùng lên xoá bỏ ách thống trị thực dân-phát xít, thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân, qua đó hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.
Ở Việt Nam, chớp thời cơ mở ra từ chiến thắng vĩ đại đánh bại chủ nghĩa phát xít, tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã tiến hành thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên tự do, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Có những sự kiện trùng hợp đầy thú vị: Ngày 30/4/1945, Hồng quân Liên Xô cắm cờ chiến thắng trên nóc nhà Quốc hội Đức, kết thúc cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. 30 năm sau, ngày 30/4/1975, lá cờ chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc cuộc đấu tranh lâu dài nhất, ác liệt nhất của dân tộc Việt Nam. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng hai thắng lợi vĩ đại của hai quân đội, hai đất nước - đánh thắng các thế lực hung bạo nhất của thời đại - mãi mãi là những chiến công chói lọi nhất của thế kỉ thứ XX, tác động sâu xa đến tiến trình phát triển của lịch sử loài người.
Trong khi khẳng định Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, chỉ rõ mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa cách mạng Việt Nam và cuộc cách mạng chung của toàn nhân loại, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, để làm Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào cả nước "đem sức ta mà giải phóng cho ta". Lời kêu gọi ấy thể hiện niềm tin mãnh liệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta đối với sức mạnh công - nông, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân yêu nước.
Lời kêu gọi ấy phát ra đúng lúc sau khi Đảng dày công xây dựng một đường lối, chiến lược đúng đắn, xây dựng một lực lượng lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ, phát động toàn dân đứng lên. Không tự lực tự cường, không dày công chuẩn bị thì không có cuộc Cánh mạng Tháng Tám thành công diễn ra mau chóng như vậy. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là mở đầu thời kỳ mới cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vậy, việc chuẩn bị lực lượng và nắm bắt thời cơ để chỉ đạo tài tình và sáng tạo của Đảng ta đã diễn ra như thế nào?
Nói từ nguồn gốc, phải tính từ sự ra đi tìm được cứu nước của Bác Hồ (tháng 6/1911), đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Nhưng mốc thời gian để có Cách mạng Tháng Tám là việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/1930). Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong buổi đầu thành lập Đảng, đến Luận cương chính trị năm 1930, bổ sung, phát triển trở thành đường lối cách mạng, mà cốt lõi nhất, sáng tạo vĩ đại nhất là sự kết hợp hài hòa giữa đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh giải phóng xã hội, giữa phong trào yêu nước và phong trào công nhân, giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Nhờ đường lối đúng đắn, độc lập, tự chủ, sáng tạo ấy mà sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới ngọn cờ của Đảng, trong vòng 15 năm (1930-1945), Cách mạng Việt Nam đã trải qua các cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), cao trào dân chủ (1936-1939), cao trào cứu nước (1939-1945). Ba cao trào, là ba cuộc tổng diễn tập cho Cách mạng Tháng Tám. Cao trào cứu nước tiến đến thắng lợi rực rỡ của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám diễn ra trùng hợp với thời gian của Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cái tài tình trong lãnh đạo cách mạng của Đảng là ở chỗ biết nhân lên sức mạnh tổng hợp được chuẩn bị dày công với thời cơ cho phép. Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, lôi cuốn một loạt các quốc gia vào cơn lốc chiến tranh, đặt trước giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể loài người yêu cầu cấp bách là giải phóng các dân tộc thoát khỏi ách nô dịch của phát xít Đức, Ý, Nhật, cứu loài người thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Ở Đông Dương, đế quốc Pháp thẳng tay đàn áp cách mạng, tiến công Đảng và các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo, tước mọi quyền tự do, dân chủ mà nhân dân ta giành được trong phong trào 1936-1939.
Trước tình hình ấy, Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939 đề ra chủ trương chuyển hướng quan trọng về đường lối và phương pháp cách mạng, chuyển từ đấu tranh dân chủ, dân sinh, sang trực tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc tay sai. Hội nghị dự báo “một thế giới quang minh, rực rỡ sẽ thay thế cái thế giới tối tăm”. Ngày 22/9/1940, quân đội Nhật vào Đông Dương, đặt nhân dân Việt Nam vào cảnh "một cổ hai tròng". Nắm bắt tình hình và có một cái nhìn rất lạc quan về cách mạng, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (ĐHĐB lần thứ nhất) tháng 11/1940 chỉ rõ: "Một cao trào cách mạng nhất định sẽ nổi dậy. Đảng phải chuẩn bị để gánh lấy sứ mệnh thiêng liêng lãnh đạo các dân tộc bị áp bức Đông Dương vũ trang giành lấy quyền tự do, độc lập”. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra như Bắc Sơn (9/1940), Nam Kỳ (11/1940), Đô Lương (1/1941) báo hiệu một thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam: Thời kỳ toàn dân nổi dậy cầm vũ khí đánh đổ bọn cướp nước và bán nước, giành độc lập, tự do. Tình hình cách mạng đòi hỏi Đảng ta phải chỉ đạo sát sao, nhạy bén và trực tiếp hơn.
Giữa lúc tình hình trong nước sôi sục cách mạng, bằng tầm nhìn xa thấy rộng trước sự kiện nước Pháp đầu hàng quân Đức, thấy “đây là cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam", lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc "tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng". Tháng 2/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước cùng Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử vĩ đại, có tầm quan trọng đặc biệt đối với thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Đảng tiến hành xây dựng các đoàn thể cứu quốc, mở các lớp huấn luyện ngắn ngày đào tạo cán bộ. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (ĐHĐB lần thứ nhất tháng 5/1941) thảo luận tình hình quốc tế từ lúc nổ ra chiến tranh và dự báo sự phát triển: "Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần trước đã đẻ ra Liên Xô (1917), một nước xã hội chủ nghĩa thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước thành công".
Hội nghị đề ra nhiệm vụ phải gấp rút chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để đón thời cơ giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi - Mặt trận Việt Minh, tổ chức lực lượng vũ trang huấn luyện quân sự, xây dựng căn cứ địa cách mạng, chủ trương con đường khởi nghĩa vũ trang từng phần, tiến tới tổng khởi nghĩa.Đảng duy trì đội du kích Bắc Sơn, phát triển thành Cứu quốc quân, hoạt động ở vùng căn cứ Bắc Sơn-Võ Nhai. Từ các đội tự vệ ở Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập (22/12/1944), tạo thế kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, với chiến tranh du kích cục bộ, đẩy tới phong trào kháng Nhật, chống Pháp trong cả nước.
Từ cuối năm 1942, Hồng quân Liên Xô chuyển sang phản công, bằng những trận đánh lớn, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, tạo ra những bước ngoặt của chiến tranh. Tháng 10/1944, trong thư gửi cho đồng bào toàn quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết: "Phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Các Đồng minh quốc sắp tranh được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh!" (Hồ Chí Minh toàn tập; tập 3; trang 505-506).
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dự đoán sau chiến thắng của Đồng Minh, sẽ có sự giải giáp quân Nhật, Pháp trở lại Đông Dương sau khi quân Nhật đầu hàng. Cuộc tổng khởi nghĩa của chúng ta phải nổ ra giữa thời điểm Nhật đầu hàng, thực dân Pháp chưa kịp quay lại, quân Đồng Minh chưa kịp đến, ta đứng trên tư thế người chủ mới để làm việc với đồng minh.
Dự báo thiên tài ấy của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, chủ trương sau này của Đảng gần như khớp với tình hình Việt Nam lúc ấy. Từ tháng 1/1944 đến 1/1945, Hồng quân Liên Xô tấn công quét sạch quân đội phát xít trên toàn lãnh thổ Liên Xô, giải phóng nhiều nước châu Âu nhằm Béclin thẳng tiến. Tại Đông Dương, mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp ngày càng gay gắt. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Ngay trong đêm 9/3, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp dưới chủ trì của Tổng Bí thư Trường Chính, chủ trương phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước trên toàn quốc. Ngày 12/3, Chỉ thị " Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta "đã ra đời. Chỉ thị ấy là lời hiệu triệu cùng khẩu hiệu "phá kho thóc giải quyết nạn đói” như một luồng gió mạnh thổi bùng ngọn lửa cách mạng, tạo nên thác đổ triều dâng phong trào kháng Nhật cứu nước. Tháng 4/1945, Hội nghị quân sự Bắc Kỳ do Ban Thường vụ Trung ương triệu tập ở Hòa Hiệp (Bắc Giang) "đặt nhiệm vụ chính trị lên trên tất cả các nhiệm vụ cần kíp khác". Phong trào kháng chiến diễn ra mạnh mẽ hoặc toàn quốc, làm lung lay nền thống trị của quân phiệt Nhật và tay sai.
Ngày 30/4/1945 lá cờ chiến thắng của Hồng quân Liên Xô tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức. Ngày 9/5/1945, Đức ký Biên bản đầu hàng vô điều kiện. Ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật, và chỉ trong một tuần quân đội Xô viết đã tiêu hơn một triệu quân Quan Đông ở Đông Bắc Trung Quốc, buộc Nhật đầu hàng không điều kiện.
Nắm thời cơ cách mạng, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (13 đến 15/8/1945) đã kêu gọi toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 16/8/1945, cũng tại Tân Trào, Đại hội quốc dân được triệu tập, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, bầu ủy ban dân tộc giải phóng, do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngay sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa đến đồng bào cả nước: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta... Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm. Tiến lên!".
Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 25 triệu đồng bào cả nước, với tinh thần "đem sức ta mà giải phóng cho ta", đã nhất tề vùng lên giành chính quyền trong 15 ngày (từ 13 đến 28/8/1945), chấm dứt sự thống trị gần trăm năm của thực dân và ngàn năm của phong kiến, thiết lập nền dân chủ cộng hoà. Dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này còn góp phần cùng nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh chống phátxít vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

          Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám chính là sự kết hợp thành công giữa chuẩn bị nội lực và đón bắt thời cơ. Trong đó, Đảng lãnh đạo giữ vai trò quyết định. Đảng không chỉ có đường lối đúng, phương pháp cách mạng khoa học, biết phát động sức mạnh của toàn dân, mà còn chuẩn bị đầy đủ các nhân tố bảo đảm thắng lợi. Đây là thời kỳ động viên quần chúng sâu rộng, sôi nổi, mạnh mẽ, phát triển các lực lượng chính trị, vũ trang chuẩn bị mọi mặt cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Phải dày công chuẩn bị lực lượng mới giành được thắng lợi trong thời cơ chín muồi, thời cơ nhân lên lực lượng, nhân lên sức mạnh tổng hợp.
"Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" là một trong những bài học thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài học ấy được thực hiện trong Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp, được phát huy lên tầm cao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, trong sự nghiệp đổi mới thành công. Tuy nhiên sự giúp đỡ vô tư của bè bạn, sự hợp tác, giúp đỡ của các nước cũng là một trong những nhân tố tạo nên sự thành công của Cách mạng Việt Nam; không bỏ qua những thời cơ thuận lợi, nhưng cái quyết định nhất vẫn là từ nội lực. Trong cuộc cách mạng trước đây ta "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhân dân ta cũng quyết "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta", để làm nên cơ nghiệp. Chỉ có một đất nước cường thịnh mới hội nhập vững vàng, làm cho hội nhập trở thành sức mạnh trở lại cho "sức ta".
60 năm trôi qua, thế giới hôm nay đã bước vào những năm đầu của thế kỉ XXI với nhiều thách thức và vận hội phát triển to lớn. Nhưng ý nghĩa thời đại và tầm vóc lịch sử của Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, của chiến công đánh bại chủ nghĩa phát xít vẫn còn nguyên giá trị./.
Nguyễn Ngọc Tuấn
(Sưu tầm)
 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP