Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 12

Đề và đáp án thi học sinh giỏi máy tính cầm tay

 

 

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

 

 
QUẢNG TRỊ                                                  BẬC  THPT NĂM HỌC 2010 - 2011

 

 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

 

 
                                              Môn: SINH HỌC   -  CẤP THPT

                                              Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
 

 
                                              Ngày thi

 

 
Quy định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, kết quả tính toán. Các kết quả tính gần đúng theo quy tắc làm tròn số, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới bốn chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

 

 
 

Câu 1 (2đ): Phân tử ADN có số liên kết hidro bằng số nucleotit của ADN.
a.       Tính tỉ lệ % số nucleotit mỗi loại của ADN?
b.      Trên mạch 1 của ADN có A1 = 250 nucleotit và chiếm 20% số nucleotit của mạch. Tính số nucleotit từng loại trên mỗi mạch của ADN?
Câu 2 (2đ):Hai tế bào A và B đều có hình khối lập phương. Giả sử tế bào A có tỉ lệ S/V bằng 0,42, còn tế bào B có tỉ lệ S/V bằng 3,4. Tế bào nào có kích thước lớn hơn? Tính diện tích bề mặt toàn phần và thể tích mỗi tế bào.
Câu 3 (2đ): Người ta cấy vào môi trường nuôi cấy 4.105 tế bào vi khuẩn phát triển không qua pha tiềm phát (lag). Sau 6 giờ số lượng tế bào đạt 3,68.107. Xác định thời gian thế hệ của vi khuẩn.
Câu 4 (2đ): Tính lượng phân đạm cần bón cho lúa mùa để đạt năng suất 65 tạ/ha. Biết rằng để thu được một tạ thóc cần bón 1,6 kg N. Hệ số sử dụng nitơ trong đất là 67%. Lượng nitơ còn tồn dư trong đất là 29kg/ha. Nếu dùng phân đạm NH4NO3 để bón thì cần bao nhiêu? Nếu dùng phân đạm KNO3 thì cần bao nhiêu?
Cho biết: N = 14; O = 16; K = 39; H = 1. 
Câu 5 (3đ): Hai phân tử ADN I và II. Phân tử ADN I có tổng số nucleotit loại A và X bằng 2/3 tổng số nucleotit loại T và G của phân tử ADN II. Phân tử ADN II có số nucleotit nhiều hơn ADN I là 900 nucleotit. Tính tổng số nucleotit của ADN I và ADN II?
Câu 6 (2đ):Mạch thứ nhất của một gen có tỉ lệ giữa các loại nu T = G = 5/7X. Mạch thứ 2 có số nu loại T = 3/5 số nu loại G của mạch thứ nhất và có 180 nu. Xác định:
a. Tỉ lệ % và số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đơn của gen.
b.      Chiều dài của gen là bao nhiêu micromet.
Câu 7 (2đ): Ở một loài, quan sát một tế bào sinh dục ở vùng sinh sản thấy có 80 cromatit khi NST đang co ngắn cực đại. Một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài, cùng nguyên phân liên tiếp một số đợt, 384 tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh giao tử. Sau giảm phân số NST đơn trong các giao tử đực nhiều hơn trong các giao tử cái là 5120 NST. Để hoàn tất quá trình sinh giao tử của tế bào sinh dục sơ khai đực và tế bào sinh dục sơ khai cái thì mỗi tế bào sinh dục sơ khai phân bào mấy lần?
Câu 8 (3đ): Ở một chủng vi khuẩn Lactic nếu được nuôi cấy trong điều kiện pH = 3 thì thời gian một thế hệ là 30 phút còn nếu nuôi cấy ở điều kiện pH = 4 thì thời gian một thế hệ là 20 phút. Đem nuôi cấy 100000 tế bào vi khuẩn trên trong 3 giờ, một phần ba thời gian đầu nuôi cấy trong môi trường có độ pH = 3, sau đó chuyển sang môi trường có độ pH = 4. Sau 3 giờ thì số lượng cá thể của quần thể vi khuẩn Lactic là bao nhiêu, nếu cho rằng không có vi khuẩn nào bị chết và quần thể vi khuẩn luôn giữ ở pha luỹ thừa.
Câu 9 (2đ): 100 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 24800 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 25600 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10% và tạo ra 1280 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. Hãy xác định:
a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó?.
b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?
Câu 10 (2đ): Một gen có tổng số liên kết hidro và liên kết hóa trị của ADN là 4138, số liên kết hidro nhiều hơn liên kết hóa trị của ADN là là 342 liên kết. Trong một mạch đơn của gen có T = 270 và có G = 20% số nu của mạch. Tính :
a. Tỉ lệ % và số nu từng loại trên mỗi mạch đơn của gen.
b. Số chu kỳ xoắn của gen.
 

 
 

 

 
Hết ---

 


 
 

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

 

 
QUẢNG TRỊ                                                    BẬC THPT NĂM HỌC 2009-2010

 

 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

 

 
                 HƯỚNG DẪN CHẤM  Môn: SINH HỌC   - CẤP THPT

                                    Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
 

 
                                              Ngày thi: 

 

 
Quy định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, kết quả tính toán. Các kết quả tính gần đúng theo quy tắc làm tròn số, nếu không có chỉ định cụ thể. được ngầm định chính xác tới bốn chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.

 
Câu 1(2đ):  Phân tử ADN có số liên kết hidro bằng số nucleotit của ADN.
a. Tính tỉ lệ % số nucleotit mỗi loại của ADN?
b.Trên mạch 1 của ADN có A1 = 250 nucleotit và chiếm 20% số nucleotit của mạch. Tính số nucleotit từng loại trên mỗi mạch của ADN?

 
 
Cách giải
 
 
Điểm
- a, 2A + 2G = 2A + 3G à G = X = 0 %, A =T = 50%
- b, A1 = T2 = 250 nu
A2 = T1 = 40%. 250/10% = 1000nu
G1 = X2 = 0 nu
G2 = X1 = 0 nu
0,50
0,50
0,50
0,50

Câu 2 (2đ):Hai tế bào A và B đều có hình khối lập phương. Giả sử tế bào A có tỉ lệ S/V bằng 0,42, còn tế bào B có tỉ lệ S/V bằng 3,4. Tế bào nào có kích thước lớn hơn? Tính diện tích bề mặt toàn phần và thể tích mỗi tế bào.
 

 
 
Cách giải
 
 
Điểm
Gọi a là kích thước của mỗi cạnh (tính theo µm) thì hình khối lập phương có:
S = 6 . a2       và       V    =     a3          
    == >         S/V    =    6/a
- Tế bào A có: a = 6 : 0,42 = 14,2857(µm).
    Vậy S = 6.14,28572 = 1224,4872 (µm2)
       và V = 14,28573 = 2915,4431 (µm3)
- Tế bào B có: a = 6 : 3,4 = 1,7647(µm).
    Vậy S = 6 . 1,76472 = 18,6850 (µm2)
           và V = 1,76473 = 5,4956 (µm3)
 
 
1,00
 
 
 
0,50
 
 
0,50

Câu 3 (2đ): Người ta cấy vào môi trường nuôi cấy 4.105 tế bào vi khuẩn phát triển không qua pha tiềm phát (lag). Sau 6 giờ số lượng tế bào đạt 3,68.107. Xác định thời gian thế hệ của vi khuẩn.
 

 
 
Cách giải
 
 
Điểm
Ta có: N = 4.105.
 
 
            N = 3,68.107
            t = 360 phút
            g =?
N = N0. 2n            (n là số lần phân đôi)
Lấy logarit, ta có:
lg N = lgN + n lg2 hay (lg N – lg N0)/ lg 2 = n
mà n = t/g         => (lg N – lg N0)/t = lg2/g
(lg 3,68.107 – lg 4.105)/ 360 = 0,3010/g
Hay (7,5658 – 5,6021)/ 360 = 0,3010/g
g = 0,3010.360/ 1,9637= 55,1815 phút
 
 
 
 
 
 
0,50
 
 
 
1,50
 

Câu 4 (2đ): Tính lượng phân đạm cần bón cho lúa mùa để đạt năng suất 65 tạ/ha. Biết rằng để thu được một tạ thóc cần bón 1,6 kg N. Hệ số sử dụng nitơ trong đất là 67%. Lượng nitơ còn tồn dư trong đất là 29kg/ha. Nếu dùng phân đạm NH4NO3 để bón thì cần bao nhiêu? Nếu dùng phân đạm KNO3 thì cần bao nhiêu?
Cho biết: N = 14; O = 16; K = 39; H = 1. 
 

 
 
Cách giải
 
 
Điểm
- Lượng nitơ cần cho 1ha: (1,6 x 65 x 100)/ 67= 155,2239 kgN
- Lượng nitơ cần bón thêm: 155,2239- 29 = 126,2239 kgN
- Dùng đạm NH4NO3:  (126,2239 x 100)/ 35 = 360,6397 kg
- Dùng đạm KNO3: (126,2239 x 100)/ 13,8614   = 910,6144kg
0,50
0,50
0,50
0,50

Câu 5 (2đ): Hai phân tử ADN I và II. Phân tử ADN I có tổng số nucleotit loại A và X bằng 2/3 tổng số nucleotit loại T và G của phân tử ADN II. Phân tử ADN II có số nucleotit nhiều hơn ADN I là 900 nucleotit. Tính tổng số nucleotit của ADN I và ADN II?

 
 
Cách giải
 
 
Điểm
N I/2 = 2/3. N II/2 và N II - N I = 900
à N I = 1800 nu, N II = 2700 nu
tổng = 1800 + 2700 = 4500 nu
1,00
1,00

Câu 6 (2đ):Mạch thứ nhất của một gen có tỉ lệ giữa các loại nu T = G = 5/7X. Mạch thứ 2 có số nu loại T = 3/5 số nu loại G của mạch thứ nhất và có 180 nu. Xác định:
a. Tỉ lệ % và số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đơn của gen.
b. Chiều dài của gen là bao nhiêu micromet.
 

 
 
Cách giải
 
 
Điểm
a. T2 = A1 = 180
G1= X2= 300
X1 = G2 = 420
T1= A2 = 300
%T2 = A1 = 180/ 180+300+420+300 = 15%
%G1= X2= 25%
%X1 = G2 =35%
%T1= A2 = 25%
b. L = 1200.3.4 = 4080
 
 
 
 
 
 
1,50
 
 
 
 
0,50

Câu 7 (3đ): Ở một loài, quan sát một tế bào sinh dục ở vùng sinh sản thấy có 80 cromatit khi NST đang co ngắn cực đại. Một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài, cùng nguyên phân liên tiếp một số đợt, 384 tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh giao tử. Sau giảm phân số NST đơn trong các giao tử đực nhiều hơn trong các giao tử cái là 5120 NST. Để hoàn tất quá trình sinh giao tử của tế bào sinh dục sơ khai đực và tế bào sinh dục sơ khai cái thì mỗi tế bào sinh dục sơ khai phân bào mấy lần?
 

 
 
Cách giải
 
 
Điểm
 
 
x là số lần NP của tbsd cái, tb con là 2 x
 
 
y là số lần NP của tbsd đực, tb con là 2 y
2 x + 2 y = 384
4n. 2 y - 4n.2 x = 5120
2 x = 128 à x = 7
2 y = 256 à y = 8
 
 
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Câu 8 (3đ): Ở một chủng vi khuẩn Lactic nếu được nuôi cấy trong điều kiện pH = 3 t0,50hì thời gian một thế hệ là 30 phút còn nếu nuôi cấy ở điều kiện pH = 4 thì thời gian một thế hệ là 20 phút. Đem nuôi cấy 100000 tế bào vi khuẩn trên trong 3 giờ, một phần ba thời gian đầu nuôi cấy trong môi trường có độ pH = 3, sau đó chuyển sang môi trường có độ pH = 4. Sau 3 giờ thì số lượng cá thể của quần thể vi khuẩn Lactic là bao nhiêu, nếu cho rằng không có vi khuẩn nào bị chết và quần thể vi khuẩn luôn giữ ở pha luỹ thừa.
 
Cách giải
Kết quả
Điểm
- Thời gian nuôi cấy trong môi trường có PH=3 là 1giờ.
- Số lần phân chia trong thời gian này là:
 60/30 = 2 lần.
- Số cá thể vi khuẩn Lactic tạo ra sau 1 giờ là:
Nt = N . 2n = 105.22 = 400000
- Thời gian nuôi cấy trong môi trường có PH = 4 là 2 giờ.
- Số lần phân chia của vi khuẩn trong thời gian này là 120/20 = 6lần.
- Vì môi trường nuôi cấy liên tục nên số cá thể của quần thể vi khuẩn này tạo ra là sau 3 giờ là:
 
 
 Nt= 4.105.26= 256.105
 
 
1giờ.
 
2 lần.
 
400000
 
2 giờ.
 
 
6lần
 
 
 
 
256.105
0,50
 
0,50
 
0,50
 
0,50
 
 
0,50
 
 
0,50
Câu 9 (2đ): 100 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 24800 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 25600 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10% và tạo ra 1280 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. Hãy xác định:
a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó?.
b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?
 
Cách giải
Kết quả
Điểm
a.Gọi x là số lần NP của tế bào sinh dục sơ khai.
 2n là bộ NST lưỡng bội của loài.
Ta có : 2n (2x - 1) 100 = 24800
            2n.2x. 100 = 25600
 2n = 8 : ruồi giấm.
b. Xác định giới tính:
Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai: 2n.2x. 100 = 25600
 2x = 32. x = 5.
Số tế bào sinh giao tử là: 100 x 32 = 3200.
số giao tử tham gia thụ tinh: 1280 x 100/10 = 12800.
Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử: 12800 / 3200 = 4. con đực.
 
 
 
 
2n = 8
ruồi giấm.
 
 
x = 5
 
12800
 
4. con đực.
 
 
 
 
0,50
 
 
0,50
 
0,50
 
0,50
Câu 10 (2đ): Một gen có tổng số liên kết hidro và liên kết hóa trị của ADN là 5698, số liên kết hoá trị nhiều hơn liên kết hidro của ADN là 1498 liên kết. Tính :
a.       Số khối lượng của gen.
b.      Số nu mỗi loại của gen

 
 
Cách giải
 
 
Điểm
H + HT = 5698
HT - H = 1498
à H = 2100
HT = 3598
a.       N = 1800 à C = 540000
b.      A=T= 600
G=X= 300
 
 
 
 
 
 
1,50
 
 
 
 
0,50

 


 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP