Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Thể dục-Quốc phòng

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 10-(2010-2011)

KẾ HOẠCH KHỐI 10

 

 
HOCH , NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC KHỐI 10.
( Năm học 2010 – 2011)
–ê—
I . Học kì 1 :
1. Điểm miệng : GV tự chủ động .
2. Điểm 15 phút :
-TTTC : Bóng đá : Kĩ thuật đá bóng bằng lßng bàn chân .
          * Tổ chức và phương pháp kiểm tra :
          Đá bóng tại chổ bằng lßng bàn chân . Cầu môn rộng 2m. Chiều dài Nam 15m và nữ 12m .Mỗi học sinh thực hiện 3 lần .
          * Cách cho điểm : SGK 10 Tr 157
- Cầu Lông : + Kĩ thuật đánh cầu thấp tay kÕt hîp víi c¸c kû thuËt di chuyÓn .
          * Cách cho điểm : SGK 10 Tr 128.
          3.Điểm 1 tiết :
                   3.1 :Bài Thể dục :( Tiết 17theo PPCT )
                   * Nội dung : - Bài thể dục nhịp điệu: Nam gồm 16 động tác .
                                       - Bài thể dục nhịp điệu: Nữ gồm 16 động tác .
                   * Tổ chức và phương pháp kiểm tra : Gọi theo nhóm học sinh từ 3-4 học sinh Nam riêng .Nữ riêng lên thực hiện bài thể dục theo nhịp hô cña c¸n sù líp.
                   * Cách cho điểm : SGK TD10- Tr48 .
3.2:Chạy ng¾n 80m : (Tiết 12 theo PPCT.)
                   * Nội dung : Ch¹y 80m bÊm giê .
                   * Tổ chức và phương pháp kiểm tra : Chạy theo nhóm 2 người một .
                   * Cách cho điểm : SGK TD11- Tr 65.
          4. Điểm kiểm tra chất lượng học kì 1 :( tiết 35-36) Bài thể dục Nam và Nữ .
                                                                                
                                                                            Bê rem ch¹y ng¾n 80m
 

Thµnh tÝch Nam(s)
§iÓm
Thµnh tÝch N÷(s)
11’’00
10
14’’00
11’’50
9
14’’50
12’’00
8
15’’00
12’’50
7
15’’50
13’’00
6
16’’00
13’’50
5
16’’50
14’’00
4
17’’00
14’’50
3
17’’50
15’’00
2
18’’00
15’’50
1
18’’50

 
II. Học kì 2 :
1.     Điểm miệng : GV tự chủ động .
2.     Điểm 15 phút :
* Nội dung : .
- Bóng chuyền : Kĩ thuật chyền bóng và đệm bóng . 
- Nhảy cao kiÓu n»m nghiªng .
* Tổ chức và phương pháp kiểm tra và cho điểm :
- Bóng chuyền : Hai học sinh một thực hiện chuyền bóng và đệm bóng qua lại : 5 quả chuyền và 5 quả đệm bóng .
         +Cách cho điểm : SGK TD10 Tr 144.
- Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
         +Cách cho điểm : SGK TD10 Tr 76.
 
3.     Điểm 1 tiết :
*Nội dung : - Nhảy cao nằm nghiêng.
                    - Đá cầu : Kĩ thuật tâng cầu .
* Tổ chức và phương pháp kiểm tra và cho điểm :
3.1 Nhảy cao nằm nghiêng : (tiết 53 theo PPCT )
         * Nội dung : Nhảy cao lấy điểm kĩ thuật và thành tích .        
         * Tổ chức và phương pháp kiểm tra : Nhảy nâng dần các mức xà.mổi mức xà 3 lần nhảy Nam riêng ,Nữ riêng lấy thành tích cao nhất.
         * Cách cho điểm : SGK TD11- Tr 89.
          3.2 Đá Cầu : (tiết 47 theo PPCT)
         * Nội dung : Kĩ thuật tâng cầu vµ chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n .
         * Tổ chức và phương pháp kiểm tra :Mổi học sinh tâng cầu 3 lần lấy kết quả cao nhất .
         * Cách cho điểm : SGK TD11- Tr 106.
          4. Điểm kiểm tra chất lượng học kì 2 : Nhảy cao kiÓu n»m nghiªng .
 
 
 
 
HOCH , NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC KHỐI 10.
( Năm học 2010 – 2011)
–ê—
I . Học kì 1 :
1. Điểm miệng : GV tự chủ động .
2. Điểm 15 phút :
-TTTC : Bóng đá : Kĩ thuật đá bóng bằng lßng bàn chân .
          * Tổ chức và phương pháp kiểm tra :
          Đá bóng tại chổ bằng lßng bàn chân . Cầu môn rộng 2m. Chiều dài Nam 15m và nữ 12m .Mỗi học sinh thực hiện 3 lần .
          * Cách cho điểm : SGK 10 Tr 157
- Cầu Lông : + Kĩ thuật đánh cầu thấp tay kÕt hîp víi c¸c kû thuËt di chuyÓn .
          * Cách cho điểm : SGK 10 Tr 128.
          3.Điểm 1 tiết :
                   3.1 :Bài Thể dục :( Tiết 17theo PPCT )
                   * Nội dung : - Bài thể dục nhịp điệu: Nam gồm 16 động tác .
                                       - Bài thể dục nhịp điệu: Nữ gồm 16 động tác .
                   * Tổ chức và phương pháp kiểm tra : Gọi theo nhóm học sinh từ 3-4 học sinh Nam riêng .Nữ riêng lên thực hiện bài thể dục theo nhịp hô cña c¸n sù líp.
                   * Cách cho điểm : SGK TD10- Tr48 .
3.2:Chạy ng¾n 80m : (Tiết 12 theo PPCT.)
                   * Nội dung : Ch¹y 80m bÊm giê .
                   * Tổ chức và phương pháp kiểm tra : Chạy theo nhóm 2 người một .
                   * Cách cho điểm : SGK TD11- Tr 65.
          4. Điểm kiểm tra chất lượng học kì 1 :( tiết 35-36) Bài thể dục Nam và Nữ .
                                                                                
                                                                            Bê rem ch¹y ng¾n 80m
 

Thµnh tÝch Nam(s)

 
§iÓm
Thµnh tÝch N÷(s)
11’’00
10
14’’00
11’’50
9
14’’50
12’’00
8
15’’00
12’’50
7
15’’50
13’’00
6
16’’00
13’’50
5
16’’50
14’’00
4
17’’00
14’’50
3
17’’50
15’’00
2
18’’00
15’’50
1
18’’50

 

 
II. Học kì 2 :
1.     Điểm miệng : GV tự chủ động .
2.     Điểm 15 phút :
* Nội dung : .
- Bóng chuyền : Kĩ thuật chyền bóng và đệm bóng . 
- Nhảy cao kiÓu n»m nghiªng .
* Tổ chức và phương pháp kiểm tra và cho điểm :
- Bóng chuyền : Hai học sinh một thực hiện chuyền bóng và đệm bóng qua lại : 5 quả chuyền và 5 quả đệm bóng .
         +Cách cho điểm : SGK TD10 Tr 144.
- Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
         +Cách cho điểm : SGK TD10 Tr 76.
 
3.     Điểm 1 tiết :
*Nội dung : - Nhảy cao nằm nghiêng.
                    - Đá cầu : Kĩ thuật tâng cầu .
* Tổ chức và phương pháp kiểm tra và cho điểm :
3.1 Nhảy cao nằm nghiêng : (tiết 53 theo PPCT )
         * Nội dung : Nhảy cao lấy điểm kĩ thuật và thành tích .        
         * Tổ chức và phương pháp kiểm tra : Nhảy nâng dần các mức xà.mổi mức xà 3 lần nhảy Nam riêng ,Nữ riêng lấy thành tích cao nhất.
         * Cách cho điểm : SGK TD11- Tr 89.
          3.2 Đá Cầu : (tiết 47 theo PPCT)
         * Nội dung : Kĩ thuật tâng cầu vµ chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n .
         * Tổ chức và phương pháp kiểm tra :Mổi học sinh tâng cầu 3 lần lấy kết quả cao nhất .
         * Cách cho điểm : SGK TD11- Tr 106.
          4. Điểm kiểm tra chất lượng học kì 2 : Nhảy cao kiÓu n»m nghiªng .
 
 
 
 
 
HOCH , NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC KHỐI 10.
( Năm học 2010 – 2011)
–ê—
I . Học kì 1 :
1. Điểm miệng : GV tự chủ động .
2. Điểm 15 phút :
-TTTC : Bóng đá : Kĩ thuật đá bóng bằng lßng bàn chân .
          * Tổ chức và phương pháp kiểm tra :
          Đá bóng tại chổ bằng lßng bàn chân . Cầu môn rộng 2m. Chiều dài Nam 15m và nữ 12m .Mỗi học sinh thực hiện 3 lần .
          * Cách cho điểm : SGK 10 Tr 157
- Cầu Lông : + Kĩ thuật đánh cầu thấp tay kÕt hîp víi c¸c kû thuËt di chuyÓn .
          * Cách cho điểm : SGK 10 Tr 128.
          3.Điểm 1 tiết :
                   3.1 :Bài Thể dục :( Tiết 17theo PPCT )
                   * Nội dung : - Bài thể dục nhịp điệu: Nam gồm 16 động tác .
                                       - Bài thể dục nhịp điệu: Nữ gồm 16 động tác .
                   * Tổ chức và phương pháp kiểm tra : Gọi theo nhóm học sinh từ 3-4 học sinh Nam riêng .Nữ riêng lên thực hiện bài thể dục theo nhịp hô cña c¸n sù líp.
                   * Cách cho điểm : SGK TD10- Tr48 .
3.2:Chạy ng¾n 80m : (Tiết 12 theo PPCT.)
                   * Nội dung : Ch¹y 80m bÊm giê .
                   * Tổ chức và phương pháp kiểm tra : Chạy theo nhóm 2 người một .
                   * Cách cho điểm : SGK TD11- Tr 65.
          4. Điểm kiểm tra chất lượng học kì 1 :( tiết 35-36) Bài thể dục Nam và Nữ .
                                                                                
                                                                            Bê rem ch¹y ng¾n 80m
 

Thµnh tÝch Nam(s)

 
§iÓm
Thµnh tÝch N÷(s)
11’’00
10
14’’00
11’’50
9
14’’50
12’’00
8
15’’00
12’’50
7
15’’50
13’’00
6
16’’00
13’’50
5
16’’50
14’’00
4
17’’00
14’’50
3
17’’50
15’’00
2
18’’00
15’’50
1
18’’50

 

 
II. Học kì 2 :
1.     Điểm miệng : GV tự chủ động .
2.     Điểm 15 phút :
* Nội dung : .
- Bóng chuyền : Kĩ thuật chyền bóng và đệm bóng . 
- Nhảy cao kiÓu n»m nghiªng .
* Tổ chức và phương pháp kiểm tra và cho điểm :
- Bóng chuyền : Hai học sinh một thực hiện chuyền bóng và đệm bóng qua lại : 5 quả chuyền và 5 quả đệm bóng .
         +Cách cho điểm : SGK TD10 Tr 144.
- Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
         +Cách cho điểm : SGK TD10 Tr 76.
 
3.     Điểm 1 tiết :
*Nội dung : - Nhảy cao nằm nghiêng.
                    - Đá cầu : Kĩ thuật tâng cầu .
* Tổ chức và phương pháp kiểm tra và cho điểm :
3.1 Nhảy cao nằm nghiêng : (tiết 53 theo PPCT )
         * Nội dung : Nhảy cao lấy điểm kĩ thuật và thành tích .        
         * Tổ chức và phương pháp kiểm tra : Nhảy nâng dần các mức xà.mổi mức xà 3 lần nhảy Nam riêng ,Nữ riêng lấy thành tích cao nhất.
         * Cách cho điểm : SGK TD11- Tr 89.
          3.2 Đá Cầu : (tiết 47 theo PPCT)
         * Nội dung : Kĩ thuật tâng cầu vµ chuyÒn cÇu b»ng mu bµn ch©n .
         * Tổ chức và phương pháp kiểm tra :Mổi học sinh tâng cầu 3 lần lấy kết quả cao nhất .
         * Cách cho điểm : SGK TD11- Tr 106.
          4. Điểm kiểm tra chất lượng học kì 2 : Nhảy cao kiÓu n»m nghiªng .
 
 
 
 
 
                                                                                                  Gi¸o viªn: Lª VÜnh Hoµi
 
                                                                                                  
 
 
                                                                                                  
 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP