Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 12

Các đề thi thử đại học cần tham khảo

 

 

                                                                 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ( Đề thi tham khảo)

 

I. PhÇn chung CHO TT C CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ trợ, kiểu gen có mặt cả 2 alen A và B quy định hoa đỏ , kiểu gen thiếu một trong 2 alen A hoặc B quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền, trong đó alen A có tần số 0,4 và alen B có tần số 0,3. Kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ là bao nhiêu % ?
A. 1,44%                 B. 56,25%               C. 32,64%               D. 12%
 

Câu 2: Người ta nuôi cấy các mẫu mô của thực vật hoặc từng tế bào trong ống nghiệm rồi sau đó cho chúng tái sinh thành cây .Phương pháp này có ưu điểm nổi trội là

 

A. Nhân nhanh các giống cây quí hiếm từ một cây có kiểu gen quí và các cây này có kiểu gen rất khác nhau tạo ra quần thể có tính di truyền rất đa dạng phong phú.

 

B. Các cây con tất cả các cặp gen đều ở trạng thái di hợp tử nên có ưu thế lai cao.

 

C. Các cây con tát cả các cặp gen đều ở trạng thái đồng hợp tử nên tính di truyền ổn định

 

D. Nhân nhanh các giống cây quí hiếm từ một cây có kiểu gen quí và các cây này đều đồng nhất về kiểu gen, sạch dịch bệnh.

 

Câu 3: Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và đều có kiểu gen dị hợp về nhóm máu. Nếu họ sinh hai đứa con thì xác suất để một đứa có nhóm máu A và một đứa có nhóm máu O là

 

A. 3/8                      B. 3/6                      C. 1/2                      D. ¼

 

Câu 4: Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự

 

1. cánh sâu bọ với cánh dơi .                                  4 .mang cá và mang tôm

 

2 . chân chuột chũi và chân dế dũi                         5 .tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của động vật

 

3. ruột thừa ở người và manh tràng ở thỏ

 

Ví dụ đúng là

 

A. 1,3,4,5                B. 1,2,4                   C. 1,2,4,5                D. 1,2,3,4,5

 

Câu 5: Sơ đồ lai nào sau đây dẫn đến dị đa bội

A. P   loài A (2n)       x         loài A(2n)                        B. P    loài A (2n)    x     Loài A(2n)
                                                                                                                                          
 


 

     Gt         1n                           1n                                        Gt         2n                            2n
    
    F                     2n                                                  F                            4n     
 

C. P   loài A (2n)       x         loài A(2n)                     D. P     loài A (2n)    x     Loài B (2n)

 
 


 

     Gt        1n                           2n                                Gt          2n                            1n
    
 F                       3n                                                    F                       3n        
Câu 6: Đột biến cấu trúc NST dễ xẩy ra ở những thời điểm nào trong chu kì nguyên phân ?
 

A. Khi NST đang nhân đôi ở kì trung gian và kì đầu

B. Khi NST ở kì đầu và kì giữa
C. Khi NST ở kì giữa và kì sau
D. Khi NST chưa nhân đôi ở kì trung gian và NST ở kì cuối
 

Câu 7: Có 400 tế bào có kiểu gen AB/ab tham gia giảm phân tạo tinh trùng, trong đó có 50 tế bào có diễn ra hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen, số tế bào còn lại không diễn ra hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo ở cặp NST chứa cặp gen trên.Tấn số hoán vị gen ở đây là :

 

A. 12,5%                 B. 6,25%                 C. 50%                    D. 25%

 

Câu 8: Biết 1 gen qui định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Cho P Ab/aB x ab/ab . Công thức tính tần số hoán vị ở đây là :

 

A. Tần số hoán vị = ( Tổng số cá thể kiểu hình giống bố mẹ : Tổng số cá thể thu được )x 100%

 

B. Tần số hoán vị = ( tổng số cá thể kiểu hình khác bố mẹ : Tổng số cá thể thu được ) x 100%

 

C. Tần số hoán vị =(Tổng số cá thể kiểu hình giống bố mẹ :Tổng số cá thể kiểu hình giống bố)x100%

 

D. Không tính được tần số hoán vị gen từ phép lai này.

 

Câu 9: Cho A qui định cây cao, a qui định cây thấp, B qui định quả đỏ, b qui định quả vàng. Cặp gen này nằm trên một NST cách nhau 20 cM .Cho D qui định chua, d qui định ngọt, H qui định quả dài, h qui định quả bầu, cặp gen này nằm trên một NST khác và cách nhau 10 cM.

 

Lai       P:   Ab/aB,DH/dh     x      ab/ab, dh/dh     . F1 cây thấp, vàng, ngọt bầu chiếm tỉ lệ là :

 

A. 4,5%                   B. 2%                     C. 8%                     D. 9%

 

Câu 10: tARN có bộ 3 đối mã ( anticodon ) là 5’U XA 3’ làm nhiệm vụ vận chuyển a xit amin có tên là A. Prolin       B. Tritophan

 

        C. Không có loại tARN này            D. Metiônin

 

Câu 11: Gen đa hiệu là :

 

A. Gen tạo ra nhiều loại mARN khác nhau

 

B. Gen điều khiển sự hoạt động của nhiều gen khác

 

C. Gen tạo ra sản phẩm có hiệu quả cao

 

D. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng

Câu 12: Một kiểu gen khi giảm phân đã tạo ra các loại giao tử có tỉ lệ như sau
 

Ab D = Ab d = aB D = aB d = 20% , AB D = AB d = ab D = ab d = 5 %   Giải thích đúng ở đây là :

 

A. Kiểu gen này là AB/ab D / d và tần số hoán vị là 20%

 

B. Kiểu gen này là Ab/aB D / d và tần số hoán vị là 20%

 

C. Kiểu gen này là AB/ab D / d và tần số hoán vị là 10%

 

D. Kiểu gen này là ABD/abd   và tần số hoán vị là 20%

 

Câu 13: Mục đích của di truyền tư vấn là:

 

      1.Tìm hiểu nguyên nhân, cơ chế về khả năng mắc bệnh truyền nhiễm ở người.

 

      2.Chẩn đoán,cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này

 

      3.cho lời khuyên về việc kết hôn,sinh sản để hạn chế việc sinh ra những đứa trẻ tật nguyền.

 

      4. xây dựng phả hệ di truyền của những người đến tư vấn di truyền.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Phương án đúng là:

 

A. 1, 2, 3.                B. 2, 3.                    C. 1, 3, 4.                D. 2, 3, 4.

 

Câu 14: Câu nào sau đây không chính xác khi nói về vai trò của các yếu tố́ ngẫu nhiên trong tiến hóa

 

A. Một alen dù có lợi cũng có thể bị loại khỏi quần thể, và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể

 

B. Ngay cả khi không có đột biến, không có CLTN, không có di nhập gen thì tần số các alen cũng có thể bị thay đổi bởi các yếu tố ngẫu nhiên.

 

C. Sự biến đổi ngẫu nhiên về tần số các alen thường xảy ra với các quần thể có kích thước lớn

 

D. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số các alen không theo hướng xác định.

 

Câu 15: Tỉ lệ các loại ribônuclêôtit ở một phân tử mARN là A :U :G : X tương đương 1:2:3:4. Tỉ lệ % các loại nuclêôtit ở gen đã tổng hợp mARN đó là :

 

A. A=T=G=X=25%                               B. A=T= 20% , G=X =30%

 

C. A=T= 30%,G=X = 70%                    D. A=T = 15%, G=X = 35%

 

Câu 16: Trong một quần thể ngô, tỉ lệ cây bạch tạng (aa) là 0,0001.Tỉ lệ các cây ngô dị hợp tử (Aa) trong quần thể là:

 

A. 0,990                  B. 0,198                  C. 1,980                  D. 0,0198

Câu 17: Ở một loài thực vật cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa; cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb .Nếu ở một số tế bào, cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân 2, cặp NST số 3 phân li bình thường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các giao tử có kiểu gen.
A. AAbb, aabb , Ab , ab .                       B. AAb, aab , b.
C. AAb, aab, b, Ab, ab.                         D. AAb, aab, Ab, ab.
Câu 18: Bệnh mù màu ở một quần thể người tỉ lệ nam mắc bệnh là 30%. Tỉ lệ nữ không biểu hiện bệnh nhưng có mang gen bệnh trong quần thể này là
 

A. 30 %                   B. 60 %                   C. 42 %                   D. 20%

 

Câu 19: Các nội dung chủ yếu của phương pháp tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp là

 

1 . Tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau

 

2 Sử dụng các tác nhân đột biến để gây biến dị có di truyền lên các giống

 

3 . Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau và chọn lọc những tổ hợp gen mong muốn

 

4 . Cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần các dòng có tổ hợp gen mong muôń để tạo ra giống thuần chủng

 

5 .Chọn lọc các đột biến tốt phù hợp với yêu cầu

 

   Phương án đúng theo thứ tự là :

 

A. 1,3,4,5                B. 1,3,4                   C. 2,3,4                   D. 3,4,1

Câu 20: Ý nghĩa thực tiển của di truy ền giới tính là gì ?
A. Phát hiện các yếu tố môi trường ngoài cơ thể ảnh hưởng đến giới tính
B. Phát hiện yếu tố môi trường trong cơ thể ảnh hưởng đến giới tính
 

C. Điều khiển tỉ lệ đực, cái và giới tính trong quá trình phát triển cá thể

D. Điều khiển giới tính của cá thể
 

Câu 21: Trình tự nucleotit trên một đoạn của phân tử mARN là

 

   3’ AGUGUXXUAUA 5’  

 

      Trình tự nucleotit đoạn tương ứng trên mạch gốc của gen là

 

A. 5’ AGUGUXXUAUA 3’                    B. 3’ UXAXAGGAUAU 5’

 

C. 5’ TGAXAGGAUTA 3’                    D. 5’ TXAXAGGATAT 3’

 

Câu 22: CLTN làm thay đổi tần số alen của vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội vì :

 

A. Vật chất di truyền của vi rút là ARN cấu tạo mạch đơn nên dễ bị thay đổi

 

B. Sinh vật nhân thực lưỡng bội các gen tồn tại thành từng cặp nên không bị biến đổi

 

C. Vì vi khuẩn có bộ gen không ổn định mà thường xuyên thay đổi do tác động của môi trường

 

D. Mỗi tế bào chỉ có một phân tử ADN nên đột biến biểu hiện ngay ở kiểu hình và vi khuẩn lại sinh sản rất nhanh

 

Câu 23: Để truyền gen từ tế bào cho vào tế bào nhận người ta dùng plátmít hoặc vi rút làm thể truyền vì:

 

A. Thể truyền giúp đoạn gen mới có thể hoạt động như tự sao để nhân lên, sao mã và tồn tại mà không bị tế bào chủ loại bỏ

 

B. Thể truyền có chứa các en zim cắt và nối cho phép tạo ra ADN tái tổ hợp

 

C. Thể truyền chính là ADN tái tổ hợp

 

D. Thể truyền chính là thành phần tạo nên cấu tạo vật chất di truyền của tế bào nhận

 

Câu 24: Quần thể là đơn vị tiến hoá cơ sở vì:

 

      1. Quy tụ mật độ cao có thành phần kiểu gen đa dạng và khép kín.

 

      2. Có khả năng cách li sinh sản và kiểu gen không bị biến đổi

 

      3. Có tính toàn vẹn di truyền, có tính đặc trưng cao.

 

      4. Là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên.

 

      5. Có khả năng trao đổi gen và biến đổi gen.

 

Phương án đúng là:

 

A. 1, 3, 4.                B. 1, 2, 3.                C. 2, 4, 5.                D. 3, 4, 5.

 

Câu 25: Vùng nằm ở đầu 3′ của mạch mang mã gốc của gen,có trình tự nucleotit đặc biệt giúp ARN polimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã, đồng thời cũng chứa trình tự nucleotit điều hòa quá trình phiên mã là vùng

 

A. không mã hóa của gen cấu trúc           B. mã hóa của gen cấu trúc

 

C. điều hòa của gen cấu trúc                   D. kết thúc của gen cấu trúc

Câu 26: Trong một phép lai về một cặp tính trạng ở thế hệ lai F1 thu được tỉ lệ kiểu hình là 3đỏ :1 trắng. Điều kiện cần thiết để khẳng định đỏ trội so với trắng là :
1 . P dị hợp tử một cặp gen                      2 .Một gen qui định một tính trạng
3 . Không có tương tác gen                   4 . biết có sự tham gia của 2 cặp gen
 

                     Phương án đúng là :

 

A. hoặc 1, hoặc 2 hoặc 3                        B. phải bao gồm cả 1,2,3,4

 

C. chỉ cần 4                                           D. phải bao gồm cả 1,2,3

Câu 27: Một gen của vi khuẩn tiến hành phiên mã đã cần môi trường cung cấp 900U; 1200G; 1500A; 900X. Biết phân tử mARN này có tổng số 1500 đơn phân. Số phân tử m ARN tạo ra là:
A. 1                         B. 2                         C. 3                         D. 4
 

Câu 28: Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm:

 

      1. Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.

 

      2. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

 

      3. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

 

      4. Mạch đơn mới được tổng hợp theo chiều 5®3/.

 

      5 . Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y

 

      6. Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ.

 

Phương án đúng là:

 

A. 1, 2, 3, 4, 5.        B. 1, 2, 4, 5, 6.        C. 1, 3, 4, 5, 6.        D. 1, 2, 3, 4, 6.

 

Câu 29: Các nhân tố làm phá vỡ cân bằng di truyền của quần thể giao phối là:

 

      1. Quá trình đột biến.                                                     2. Quá trình di nhập gen.

 

      3. Quá trình giao phối tự do ngẫu nhiên                         4. Quá trình chọn lọc tự nhiên.

 

      6 Quá trình tự phối                                                        5 .Kích thước quần thể quá nhỏ

 

        Phương án đúng là:

 

A. 1, 2, 3, 4. 5         B. 1, 2, 3,4, 6.         C. 1, 2, 4, 5. 6         D. 1, 3, 4, 5, 6.

 

Câu 30: Theo mô hình của Jacốp và Mônô các thành phần của một Opêron Lac. gồm có

 

A. Vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc của gen

 

B. Một nhóm các gen cấu trúc có liên quan nhau về chức năng, vùng vận hành(O), vùng khởi động (P)

 

C. Một nhóm các gen cấu trúc có liên quan nhau về chức năng, vùng vận hành(O), vùng khởi động (P) và gen điều hòa (R)

 

D. Một nhóm các gen cấu trúc có liên quan nhau về chức năng, vùng điều hòa, vùng khởi động

 

Câu 31: Quá trình nào sau đây không tạo ra các biến dị tổ hợp.

 

A. Nguyên phân.                                                                   B. Thụ tinh.

 

C. Tiếp hợp trao đổi chéo ở kì đầu của giảm phân 1.           D. Giảm phân.

 

Câu 32: Cơ thể bình thường có gen tiền ung thư nhưng gen này không phiên mã nên cơ thể không bị bệnh này. Khi gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ưng thư thì cơ thể sẽ bị bệnh.Gen tiền ung thư bị đột biến ở vùng nào sau đây ?

 

A. Vùng bất kì         B. Vùng mã hóa       C. Vùng kết thúc      D. Vùng điều hòa

 

Câu 33: Cho phả hệ                                    

 

 
 
 

 


 

 
 
              

 

 
      I
 
      
 

1

 
 
 
 
 
 
                 

 

 
            II

 

 
     

 

 

 
 
            III

 

 

 
 

 


 
            IV      
 
                
 
Biết tô màu ở gia tộc bên trái mắc bệnh K do gen trội nằm trên NST thường, tô màu đen ở gia tộc bên phải mắc bệnh H do gen lặn nằm trên NST giới tính X ( để trắng là không biểu hiện bệnh )
 
 Khả năng đứa con trai ở thế hệ thứ IV mắc cả 2 bệnh Kvà H là :
 
A. 6,25 %                B. 12,5 %                C. 50%                   D. 25 %
 
Câu 34: Ở ngô có 3 cặp gen khác nhau phân li độc lập cùng tham gia qui định chiều cao của cây, mỗi gen có 2 alen (A , a ; B , b và D , d ) Cứ mỗi cặp gen có alen trội sẽ làm cho chiều cao giảm đi 5 cm. Kiểu gen cây thấp nhất là :
 
A. AaBbDd             B. AAbbcc              C. aabbdd               D. aaBBDD
 
Câu 35: Ở sinh vật nhân thực, đột biến luôn luôn là đột biến trung tính
A. xẩy ra ở vùng mã hóa của gen, ở các đoạn exon
 
B. xẩy ra ở vùng mã hóa của gen, ở các đoạn intron
C. xẩy ra ở vùng kết thúc của gen
D. xẩy ra ở vùng điều hòa của gen
 
Câu 36: Hầu hết các tính trạng năng suất của vật nuôi và cây trồng đều di truyền theo kiểu tương tác;A. cộng gộp     B. át chế      C. bổ trợ     D. át chế hoặc bổ trợ
 
Câu 37: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng . Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp tự thụ phấn, đời F1 có bốn kiểu hình , trong đó cây thân, cao hoa đỏ chiếm tỉ lệ 66%. Nếu hoán vị gen xẩy ra ở cả hai giới với tỉ lệ ngang nhau thì tần số hoán vị gen là
 
A. 44%                    B. 33%                    C. 40%                    D. 20%
 
Câu 38: Gen ngoài nhân được thấy ở
 
A. ti thể, lục lạp, plasmit                          B. ti thể, lục lạp và ADN của vi khuẩn
C. ti thể, lục lạp, ribôxôm                        D. ti thể, trung thể, plasmit
 
Câu 39: Cho một cây tự thụ phấn, đời F1  thu được 43,75% cây cao, 56,25% cây thấp. Trong số những cây thân cao ở F1 , tỉ lệ cây thuần chũng là bao nhiêu?
 
A. 3/16                    B. 3/7                      C. 1/16                    D. 1/4
 
Câu 40: Dạng đột biến nào sau đây chỉ làm thay đổi hình thái của NST và trật tự sắp xếp các gen chứ không làm thay đổi số lượng gen có trên NST.
 
A. Đột biến mất, hoặc thêm hoặc thay thế một cặp nuclêôtít ở trên gen
 
B. Đột biến lặp đoạn và đột biến mất đoạn NST
 
C. Đột biến đảo đoạn qua tâm động và chuyển đoạn trên một NST
 
D. Đột biến chuyển đoạn tương hổ và đột biến đảo đoạn NST
 
 
II. PHẦN RIÊNG [10 câu]
 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
 
A.     Theo chương trình Chuẩn (10 câu, tõ c©u 41 ®Õn c©u 50)
 
Câu 41: Các gen nằm trên một NST
 
A. di truyền phân li độc lập                     B. là những gen cùng alen với nhau
 
C. di truyền theo từng nhóm liên kết        D. cùng quy định một tính trạng
 
Câu 42: Hệ gen của sinh vật có thể bị biến đổi bằng các phương pháp sau đây :
 
1 . Đưa thêm gen lạ̣ vào                                                   2. Thay thế nhân tế bào
 
3 . Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen            4 . Lai hữu tính giữa các dòng thuần chủng
 
5 Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen
 
Phương án đúng là
 
A. 3,4,5                   B. 1,3,5                   C. 2,4,5                   D. 1,2,3
 
Câu 43: Tác động của chọn lọc sẽ đào thải một loại alen khỏi quần thể qua một thế hệ là:
 
A. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp        B. Chọn lọc chống lại thể dị hợp
 
C. Chọn lọc chống lại alen lặn                 D. Chọn lọc chống lại alen trội
 
Câu 44: Một quần thể có 360 cá thể có kiểu gen AA, 280 cá thể có kiểu gen Aa , 360 cá thể có kiểu gen aa. Hãy chọn kết luận đúng.
 
A. Sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 0,25%
 
B. Quần thể đang cân bằng về mặt di truyền
 
C. Tần số của alen A là 0,6
 
D. Sau một thế hệ tự phối, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 0,36%
 
Câu 45: Các nội dung của kĩ thuật chọc dò dịch ối là :
 
1 Dùng bơm kim tiêm rút ra khoảng 10-20 ml dịch ối
 
2 Li tâm dịch ối để tách tế bào phôi và dịch
 
3 Nuôi cấy tế bào phôi sau vài tuần
 
4 Dùng các tác nhân hóa hoặc lí tác động lên tế bào phôi
 
5 Phân tích hóa sinh , và phân tích kiểu nhân của các tế bào phôi sau nuôi cấy để tìm ra các dị
 
dạng về NST
 
6 Phân tích hóa sinh dịch ối
 
7 Tách nhân ra khối tế bào phôi
 
Thứ tự đúng là :
 
A. 1,4,3,6,7             B. 1,2,6,3,5             C. 1,2,4,5,6             D. 2,3,5,6 ,4
 
Câu 46: Trình tự nucleotit đặc biệt ở đầu cùng của NST được gọi là đầu mút NST có vai trò là
 
A. bảo vệ NST, làm cho các NST không dính vào nhau
 
B. điểm khởi đầu quá trình tự nhân đôi của NST
 
C. mang tìn hiệu kết thúc quá trình tự nhân đôi của NST
 
D. điểm khởi đầu quá trình tự nhân đôi của ADN
 
Câu 47: Sơ đồ nào sau đây phản ánh đúng cơ chế phát sinh đột biến gen do tác động của bazơ nitơ dạng hiếm là G*
 
A. G*-X   Ú    G*-X Ú   X-G              B. G*-X   Ú    G*-T Ú   A-T
 
C. G*-X   Ú    G*-T Ú   T-G               D. G*-X   Ú    G*-G Ú   G-A
 
Câu 48: Các nhân tố tiến hóa làm phong phú vốn gen của quần thể là
 
A. đột biến, biến động di truyền.             B. Di nhập gen, chọn lọc tự nhiên.
 
C. đột biến, chọn lọc tự nhiên.                D. đột biến, di nhập gen.
 
Câu 49: Nói về tương tác gen, câu nhận xét đúng là :
 
A. Một gen trong tế bào có thể tham gia qui định nhiều tính trạng khác nhau., hiện tượng này gọi là tương tác gen
 
B. Ở cơ thể sinh vật chỉ gặp hình thức tương tác giữa 2 cặp gen không alen với nhau, không có sự tương tác giữa 3 hay 4 ... cặp gen không alen với nhau.
 
C. Các gen trong tế bào không trực tiếp tác động qua lại với nhau. Chỉ có các sản phẩm của các gen có thể tương tác với nhau để taọ nên tính trạng
 
D. Chính gen trong tế bào đã trực tiếp tác động qua lại với nhau tạo ra hiện tượng tương tác gen
 
Câu 50: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen là AaBb tiến hành giảm phân thì số loại giao tử được tạo ra là:
 
A. 6 loại.                 B. 4 loại.                 C. 2 loại.                 D. 1 loại.
 
 
B.     Theo chương trình Nâng cao (10 câu, tõ c©u 51 ®Õn c©u 60)
 
Câu 51: Xét ở người, nếu gen qui định tính trạng nằm trên NST giới tính Y( không có alen tương ứng trên X ) thì tính trạng đó
 
A. chỉ gặp ở con trai và di truyền gián đoạn        B. có thể gặp cả ở con trai và con gái
 
C. từ bố di truyền thẳng cho tất cả các con trai   D. từ bố truyền thẳng cho con gái
 
Câu 52: Các phương pháp chủ yếu để chuyển gen ở thực vật là
 
1 . Chuyển gen bằng platmit                                             2 .Chuyển gen bằng virut
 
3 . chuyển gen trực tiếp qua ống phấn                              4 Sử dụng tế bào gốc
 
5 . Kỉ thuật vi tiêm ở tế bào trần                                       6 . Dùng súng bắn gen
 
    Phương án đúng là
 
A. 1,2,3,4,5             B. 2,3,4,5,6,            C. 1,2,3,5,6             D. 1,3,4,5,6
 
Câu 53: Xét phép lai sau: AaBbDDEe           x         aaBbddEe.
 
(Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội lặn không hoàn toàn)
 
Số loại kiểu hình ở đời con là:
 
A. 8.                        B. 12.                      C. 18.                      D. 27.
 
Câu 54: Nghiên cứu trẻ sinh đôi cùng trứng cho phép:
 
      1. xác định các trường hợp bệnh lí do đột biến.
 
      2. xác định mức độ tác động của môi trường lên sự hình thành các tính trạng.
 
      3. xác định vai trò của kiểu gen lên sự biểu hiện của tính trạng.
 
      4. xác định mức độ biểu hiện của tính trạng.
 
Phương án đúng là:
 
A. 1, 2.                    B. 2, 3.                    C. 1, 3.                    D. 2, 4.
Câu 55: Trung bình mỗi quả đậu có 7 hạt. Nếu các cây có hạt trơn dị hợp tử tự thụ phấn thì tỉ lệ trong các quả đậu có tất cả các hạt đều trơn là bao nhiêu?
A. 15,5%                 B. 13,5%                 C. 19,5%                 D. 17,5%
 
Câu 56: Loài sinh học là :
 
A. Một khái niệm sinh học để chỉ các sinh vật có các đặc điểm thích nghi giống nhau và cùng sống trong một môi trường sống giống nhau
 
B. Một hoặc nhóm quần thể gồm các cá thể sống trong một không gian xác định, trong một thời gian nhất định và có những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí thích nghi với môi trường sống nhất định
 
C. Một tập hợp các quần thể có những đặc điểm về hình thái, cấu tạo sinh lí và thích nghi với một môi trường sống xác định
 
D. Một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể thuộc loài khác.
 
Câu 57: Ở sinh vật nhân thực tham gia điều hòa hoạt động của gen còn có các gen gây tăng cường và gen gây bất hoạt. Các gen gây tăng cường tác động lên
 
A. gen điều hòa làm tăng sự phiên mã
 
B. gen cấu trúc làm tăng cường sự phiên mã
 
C. gen vận hành làm gen này hoạt động
 
D. vùng khởi động làm khởi động quá trình phiên mã
 
Câu 58: Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn,có hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số 20%. Ở phép lai AB/ab, Dd x AB/ ab, dd. Đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình ?
 
A. 30 kiểu gen, 8 kiểu hình                    B. 18 kiểu gen, 12 kiểu hình
 
C. 20 kiểu gen, 8 kiểu hình                      D. 20 kiểu gen, 12 kiểu hình
 
Câu 59: Nói về hiện tượng đa hình cân bằng di truyền câu không đúng là
 
A. Trong sự đa hình cân bằng không có sự thay thế hoàn toàn alen này bằng một alen khác mà là sự ưu tiên duy trì các thể dị hợp về một gen hoặc một nhóm gen
 
B. Quần thể đa hình cân bằng di truyền sức sống, khả năng sinh sản, khả năng thích nghi đều cao
 
C. CLTN không phát huy tác dụng ở quần thể đa hình cân bằng di truyền
 
D. Trong quần thể song song tồn tại nhiều kiểu gen, nhiều kiểu hình khác nhau ỏ trạng thái ổn định,không một dạng nào ưu thế trội hơn hẳn để thể thay thế hoàn toàn các dạng khác
 
Câu 60: Trong quá trinh tự nhân đôi của ADN, để khởi đầu quá trình tổng hợp một mạch bổ sung mới bao giờ cũng phải có sự tham gia của enzim ARN polimeraza để tổng hợp một đoạn mồi . Đoạn mồi đó là một đoạn
 
A. Polipeptit            B. Cácbua hidro      C. ADN                   D. ARN
 
 
 Nguyễn Định-THPT Vĩnh Linh
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
                                                     


 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP