Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 12

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KA2011

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC KA2011
Câu 3: Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là: (MÃ 482)
     A. 4,480.                       B. 3,920.                          C. 1,680.                       D. 4,788.
* Nhận xét: Thời gian điện phân gấp đôi nhưng số mol khí không phải 0,07 nên có khí H2 thoát ra ở catot.
 nH2 =0,1245-0,07=0,0545 mol
Catot(-):   M2+ + 2e →M      ( x là số mol MSO4 ban đầu)
                 x         2x
                2 H2O + 2e →    H2 +       2OH-
                         0,109 ←    0,0545
Anot(+): 2H2O→ 4H+ + O2 + 4e
                                      0,07    0,28
Bảo toàn e: 2x + 0,109 = 0,28 => x =0,0855 => MSO4 là CuSO4
Với thời gian t thì số mol MSO4 điện phân là 0,07 mol => y= 0,07.64=4,48 gam.
Ghi chú: Câu này tương tự đề thi đại học quốc TpHCM 2001
Câu 10: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là
     A. 14,5.                         B. 17,5.                            C. 15,5.                         D. 16,5.
* Nhận xét: Este của etylenglicol có 4 oxi và phần gốc ancol đã có 2 nguyên tử C Nên theo gt=> tổng số nguyên tử C của 2 axit là 3 vậy đó là este của axit fomic và axit axetic. =>CTPT este là C5H8O4( M=132), có số mol bằng ½ số mol NaOH( 0,25 mol)
=>m= 0,125.132=16.5
Câu 11: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là
     A. 44,8.                         B. 40,5.                            C. 33,6.                         D. 50,4.
*  Khối lượng Cu=0,7m, khối lượng Fe=0,3m
Nhận xét: khối lượng chất rắn sau phản ứng là 0,75m> 0,7m nên xem như Cu không phản ứng và Fe phản ứng 0,25m gam chỉ tạo muối Fe(NO3)2 (xmol).(vì Fe dư)
Bảo toàn nguyên tố Nito ta có: 2x + 0,25= 0,7 => x= 0,225 mol => 0,225.56=0,25m => m=50,4 gam.
Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là
     A. 2,00.                         B. 0,75.                            C. 1,00.                         D. 1,25.
* Tổng số mol OH- có trong dung dịch= 0,05 =>1< <2 => dung dịch chứa cả HCO3- và CO32- => = 0,05- 0,03= 0,02 > 0,0125 => m↓=0,0125.100= 1,25 gam
Ghi chú: Dạng câu này đã thi đại học khối A 2008, 2009
Câu 15: Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđrô bằng số mol của X đã phản ứng. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên?
A. 9.                                        B. 3.                             C. 7.                             D. 10.
*  Từ tỉ lệ khối lượng => CTPT X là C7H8O2. X tác dụng với Na thu số mol H2= số mol X nên X có 2 nguyên tử hidro linh động ( có 2 nhóm –OH). Vậy X có các CTCT sau
                       + HO-C6H4-CH2OH ( có 3 đồng phân vị trí o,m,p)
                       + CH3-C6H3-(OH)2( có 6 đồng phân vị trí: 1,2,3; 1,2,4; 1,2,5; 1,2,6; 1,4,2; 1,3,5)
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở và đều có một liên kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít khí CO2 (đktc) và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị x, y và V là
     A. V = .    B. V =         C. V = .     D. V =.
* Đặt công thức axit : CnH2n-2(COOH)2
CnH2n-2(COOH)2 (n+2)CO2 + nH2O
Nhận xét: khối lượng axit là: 14n+ 88; khối lượng CO2 là 44n + 88; nên =>khối lượng axit sẻ bằng: x=mCO2-30 n ( n là số mol nước) =  Từ đó = > V = .
Câu này có thể giải theo cách khác
Ghi chú : Câu đốt cháy hỗn hợp ancol no đơn chức khối A2009 cũng giải tương tự như trên ( phân tích ở nước)
Câu 21: Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là
     A. 0,224 lít và 3,750 gam.                                     B. 0,112 lít và 3,750 gam.
    C. 0,112 lít và 3,865 gam.                           D. 0,224 lít và 3,865 gam.
 * = 0,06 mol; =2=0,04 => số mol H+ dư= 0,02 mol
Số mol NaNO3 =0,005 mol. Khi cho NaNO3 vào ta có các bán phản ứng:
     4H+    + NO3- + 3e       → NO + 2H2O
      0,02     0,005    0,015          0,005
      Cu                                → Cu2+ + 2e
      Fe2+                             →   Fe3+ + 3e
(ở đây số mol Cu và số mol Fe2+ đều biết và kiểm tra được tổng số mol e nhường bằng số mol e nhận nên các chất đều phản ứng hết)
=>V= 0,112 lit
Dung dịch sau phản ứng có: Cu2+,Al3+, Fe3+, Na+, SO42- => muối =0,87 + 0,005.23+ 0,03.96=3,865
Câu 26: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là
     A. 0,3.                           B. 0,8.                              C. 0,2.                           D. 0,6.
* Hỗn hợp X ban đầu:   RCOOH (a mol) và (COOH)2: b mol
   X + NaHCO3 => số mol CO2= a + 2b=0,7 mol
                X + O2 → CO2 + H2O
                          0,4      0,8      y mol
Bảo toàn mol oxi : 2(a + 2b) + 0,4.2= 0,8.2+ y . vậy => y = D. 0,6.
Câu 27: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là
     A. 22,4 lít.                     B. 44,8 lít.                        C. 26,88 lít.                   D. 33,6 lít.
* Nhận xét: mX = mY= 10,8 + 0,2.2.8= 14 gam. Đốt cháy Y lương oxi giống đốt cháy X
 Đặt số mol C2H2 là x mol ta có: 26x + 2x =14 => x=0.5 mol => nC =1 mol; nH2= 1mol
    C + O2 → CO2 ;    H2 + ½ O2 → H2O    vậy nO2 = 1,5 mol => V =33,6
    1        1                     1        0,5
Câu 31: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là
     A. 90,6.                         B. 111,74.                        C. 81,54.                       D. 66,44.
* Ala: 0,32 mol; Ala-Ala: 0,2 mol; Ala - Ala - Ala: 0,12 mol
Ala - Ala - Ala - Ala: x mol
Bảo toàn mol C: 12x = 0,32. 3 + 0,2. 6 + 0,12. 9 x = 0,27 mol => m = 0,27. (89. 4 - 18. 3)= 81,54
Có thể giải theo cách khác
Câu 34: Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là
     A. 0,155nm.                  B. 0,185 nm.                    C. 0,196 nm.                 D. 0,168 nm.
V=m/d=[40/(1,55.6,02.10-23)].74/100=4/3.3,14.r3 => r= 1,96.10-8 cm = 0,196 nm
Có thể giải theo cách khác
Câu 36: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là
     A. 42,31%.                    B. 59,46%.                       C. 19,64%.                    D. 26,83%.
* không mất tính tổng quát chọn số mol Y =1 mol .
=> trong Y có nN2 =0,848; nSO2= 0,14 mol ; nO2 (dư) = 0,012 mol
=> số mol O2 ban đầu = ¼ .0,848= 0,212 mol => O2 phản ứng cháy = 0,2 mol
 FeS + O2 → Fe2O3 + SO2 ;   FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
 a mol                                        b
Bảo toàn mol O => nO= 0,2.2 = 0,4 mol =>nO/(Fe2O3) = 0,4 -0,14.2=0,12 mol => nFe2O3=0,04 mol( 0,12.2 là số mol oxi trong SO2)
Bảo toàn mol Fe ta có: a + b = 0,4.2=0,08 mol 
Bảo toàn mol S ta có : a + 2b =0,14    
=> a=0,02; b=0,06 = > % mFeS = 19,64
Có thể giải theo cách khác
Lời hay ý đẹp: Trái tim là đòn bẩy những gì vĩ đại (R.Rolan)
 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP