Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 12

ÔN TẬP CHƯƠNG AMIN, AMINO AXIT VÀ POLIME

 

ÔN TẬP CHƯƠNG AMIN-AMINO AXIT
&VẬT LIỆU POLIME 01
Câu 1. Cho các chất sau: C4H10O (1); C4H11N (2); C7H9N ( chứa vòng benzen) (3), thứ tự tăng dần số đồng phân từ trái sang phải là:
A. (1),(2),(3)                B. (2),(1),(3)                C. (3),(1),(2)                D. (2),(3),(1)
Câu 2. Cho các chất: Phenyl amoniclorua, Anilin, Alanin, vinyl axetat . Số chất tác dụng với dung dịch NaOH là
A. 1                                         B. 2                                         C. 3                                         D. 4
Câu 3. Chất nào sau đây là dipeptit?
A. NH2CH2CH2CONHCH2COOH                           B. NH2CH(CH3)CONHCH2COOH
C. NH2CH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH        D. NH2CH2CONHCH2CH(CH3)COOH
Câu 4. X có CTPT là C3H9N. (X) tác dụng với hỗn hợp NaNO2 và CH3COOH giải phóng khí (Y). Số CTCT của (X) thỏa mãn là:
A. 4                                         B. 2                                         C. 3                                         D. 1
Câu 5. Cho sơ đồ  
A,B,C là các hợp chất hữu cơ. Chất B là
A. Anilin                                 B. phenylamoniclorua             C. phenylclorua                       D. clobenzen
Câu 6. Dãy các chất đều giấy quì ẩm hóa xanh
A. anilin, metyl amin, amoniac.                      B. Alanin, metyl amin, natri hiđroxit.
C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.                   D. metyl amin, amoniac, natri axetat, natri etylat
Câu 7. Cho các chất NH3(1), C6H5NH2(2), C6H5CH2NH2(3), CH3CH2NH2(4), CH3NH2(5). Thứ tự tăng dần lực bazo từ trái sang phải là
A. (1),(2),(4),(3),(5)                                         B. (2),(1),(3),(5),(4)    
C. (2),(3),(1),(5),(4)                                         D. (3),(2),(1),(5),(4)
Câu 8. Thủy phân hoàn toàn 1mol tripeptit (X) thu được 1 mol Gly, 1mol Val và 1 mol Ala. Số chất (X) thỏa mãn là:
A.5                                          B. 4                                         C. 6                                         D. 8
Câu 9. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc
A. isopropylamin và ancol isopropylic                                    B. Metanamin và etanol
C. ancol propylic và dimetylamin                                           D. prppan-2-ol và propan-2-amin
Câu 10. Phản ứng nào sau đây không đúng
A. NH3ClCH2COOCH3 + NaOH→ NH2CH2COONa + CH3OH + NaCl + H2O
B. C6H5NH3Cl + CH3NH2→ C6H5NH2 + CH3NH3Cl
C. C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl→ C6H5NH3Cl + 2H2O + 3FeCl2
D. C6H5NH2 + Br2→ C6H5NHBr + HBr
Câu 11. Cho dung dịch các chất sau: C6H5NH2 (X1), CH3NH2 (X2), H2N–CH2COOH (X3),
HOOC–CH2CH2­CH(NH2)–COOH (X4), H2N(CH2)4CH(NH2)–COOH (X5). Những dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là
A. X1, X2, X5                          B. X2, X3, X4                           C. X2, X5                                 D. X3, X4, X5
Câu 12. Để phân biệt các chất alanin, axit glutamic và lysin ta cần dùng:
A. Cu(OH)2, t0                                    B. HNO2                                 C. dd Na2CO3                         D. Quỳ tím
Câu 13. Amino axit dùng để điều chế tơ nilon-7
A. Axit ω-amino enantoic       B. Axit ε-amino caproic          C. Caprolactam                       D. Axit ađipic
Câu 14.Tên của amino axit dùng để điều chế tơ nilon-6 là
A. Axit ω-amino enantoic       B. Axit ε-amino caproic          C. Caprolactam                       D. Axit ađipic
Câu 15. Hợp chất nào sau đây không lưỡng tính ?
A. Amoni axetat                     B. Lysin                                  C. p-nitrophenol                      D. Metylamoniaxetat
Câu 16. Khi thuỷ phân:
A. H2N–CH2COOH và CH3–CHNH2COOH và H2N–CH2CH2COOH      
B. H2N–CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH
C. H2N–CH2­–CH2COOH                                                                  
D. CH3CH2CHNH2COOH
Câu 17. Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể nhận ra dãy chất nào sau đây
A. Gly-Ala; Gly-Ala-Gly; fructozo; Glucozo             B. Glucozo,Glixerol, saccarozo, anbumin
C. Glucozo, anbumin, etanol                                      D. Gly-Ala-val; anbumin; saccarozo, glixerol
Câu 18. Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng không có khí thoát ra
A. HCOONH3CH3                 B. CH3COONH4                   
C.CH3COONH3CH3             D. NH2CH2COOH
Câu 19. X là một-amino axit có chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 0,445 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ tạo ra 0,555 gam muối. Công thức cấu tạo của X có thể là
A. NH2CH2COOH                 B.CH3CH(NH2)COOH          C.NH2CH2CH2COOH                       D.NH2CH=CH-COOH
Câu 20. Chất nào sau đây Không lưỡng tính
A. lysin                                    B. Alanin                                
C. axit glutamic                       D. phenyldiazoniclorua
Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Metylamin bằng một lượng không khí vừa đủ( VO2: VN2=1:4). Thể tích khí N2 (đktc) thu được sau phản ứng là
A.1,12 lit                                 B.21,28 lit                              
C. 20,16 lit                              D. 22,4 lit
Câu 22. Cho 5,4 gam chất hữu cơ X có CTPT C2H8N2O3 tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn và phần hơi chứa chất hữu cơ bậc I. Giá trị m là
A. 6,25 gam                            B. 2,0 gam                               C. 4,25 gam                             D. 3,75 gam
Câu 23. Nhựa nào sau đây có cấu trúc không gian
A. Nhựa novolac                     B. PE                                       C. PS                                       D. Bakelit
Câu 24. Cặp chất nào khi trùng ngưng thu được nilon-6,6
A. Axit terephtalic và etylenglicol                                          B. Axit adipic và etylenglicol
C. hexametylendiamin và axit adipic                                      D. hexametylendiamin và axit terephtalic
Câu 25.Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH,HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là:
A. 2.                                        B. 5.                                       
C. 4.                                        D. 3.
Câu 26. Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là:
A. 113 và 152.                        B. 121 và 114.                         C. 121 và 152.                        D. 113 và 114.
Câu 27:Phát biểu không đúng là:
A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.
B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin).
Câu 28. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là  
A. C4H9N.                               B. C3H7N.                              
C. C2H7N.                               D. C3H9N.
Câu 29.Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là :
A. 16,5 gam.                           B. 14,3 gam.                           
C. 8,9 gam.                             D. 15,7 gam.
Câu 30. Phát biểu không đúng là:
A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat.
B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.
C. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin.
D. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic.
Câu 31.Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là:  
A. 3.                                        B. 6.                                       
C. 5.                                        D. 4.
Câu 32.Nilon–6,6 là một loại:          
A. tơ visco.                             B. polieste.                             
C. tơ poliamit.                         D. tơ axetat.
Câu 33. Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là     
A. 328.                                    B. 453.                                    C. 479.                                    D. 382.
Câu 34. Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:
X + NaOH Y + CH4O   ;     Y + HCl (dư) → Z + NaCl Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là
A. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.    B. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.
C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.                    D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.
Câu 35. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
A. poliacrilonitrin.                   B. poli(metyl metacrylat).       C. polistiren.               D. poli(etylen terephtalat).
 
Lời hat ý đẹp: Trí tuệ con người trưởng thành trong tĩnh lặng,còn tính cách con người trưởng thành trong bão táp. ( Gothe)
 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP