Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 12

ĐỀ KIÊM TRA 45 PHÚT 12NC Lần 1 (2012-2013)

       Trường THPT Vĩnh Linh               ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2012-2013

              Tổ: Hóa Học                                   Môn: HÓA HỌC, KHỐI 12 NÂNG CAO

            

        ÐỀ CHÍNH THỨC                          Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 141

 
          (   Đề thi có 2 trang    )                     

 

                                                                                                    

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................

Số báo danh: ............................................................................

Thời gian thi:----------------------------------------------------------------------------------------------

Cho biết nguyên tử khối (theo dvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Ag = 108

 

C©u 1 :

X chứa hỗn hợp Glucozơ và Fructozơ. Cho 27 gam hỗn hợp X tác dụng với AgNO3 trong NH3 lấy dư, phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị m là:

A.

64,8

B.

54,0

C.

32,4

D.

16,2

 

C©u 2 :

Este no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử với ?

A.

Ancol no, đơn chức, mạch hở.

B.

Axit cacboxylic không no (có 1 liên kết đôi C=C), đơn chức, mạch hở có.

C.

Axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở.

D.

Andehit no, đơn chức mạch hở.

C©u 3 :

Dữ kiện nào sau đây chứng tỏ glucozo có cấu tạo mạch hở, 6C không phân nhánh.

A.

Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

B.

Khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan.

C.

Glucozơ lên men thành ancol etylic và khí cacbonic.

D.

Glucozơ có phản ứng tráng bạc.

C©u 4 :

Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1 gam một este đơn chức của ancol metylic với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M và KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,9 gam chất rắn. Công thức cấu tạo của este là:

A.

CH2=CHCOOCH3

B.

HCOOCH3

C.

CH3COOCH3

D.

C2H5COOCH3

 

C©u 5 :

Lên men 15 gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 90%. Toàn bộ CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A.

16,5

B.

7,5

C.

14,6

D.

15,0

 

C©u 6 :

Một hỗn hợp M gồm 0,1 mol ancol đơn chức X, mạch hở và axit đơn chức Y, mạch hở có cùng số nguyên tử H trong phân tử. Đun nóng hỗn hợp M thu được 6,88 gam este ( hiệu suất phản ứng este hóa đạt 80%). X và Y lần lượt là:

A.

CH3OH và CH2=CH-COOH

B.

C2H5OH và C2H5COOH

C.

C2H5OH và C3H5COOH

D.

CH3OH và CH3COOH

C©u 7 :

Phản ứng của triolein với chất nào sau đây gọi là phản ứng xà phòng hóa?

A.

I2

B.

H2O/H+

C.

H2(Ni,t0)

D.

KOH

 

C©u 8 :

Cacbohidrat nào sau đây là đồng phân của glucozo?

A.

Mantozo

B.

Fructozo

C.

Tinh bột

D.

Saccarozo

 

C©u 9 :

Đốt cháy hoàn toàn m gam một loại chất béo B ( chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 30,8 gam CO2 và 10,8 gam H2O Xà phòng hóa m gam B ( hiệu suất 90%) thu được x gam glixerol. Giá trị của x là:

A.

8,28

B.

2,27

C.

3,45

D.

4,14

 

C©u 10 :

Triolein và tristearin có công thức lần lượt là

A.

(C17H33COO)3C3H5; (C15H31COO)3C3H5

B.

(C17H33COO)3C3H5; (C17H35COO)3C3H5

C.

(C17H31COO)3C3H5; (C17H35COO)3C3H5

D.

(C15H31COO)3C3H5; (C17H33COO)3C3H5

C©u 11 :

Vinyl axetat không tác dụng với chất nào sau đây ?( điều kiện phản ứng có đủ)

A.

Dung dịch KOH.

B.

Cu(OH)2

C.

H2O/H+

D.

H2( Ni,t0).

 

C©u 12 :

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc (có H2SO4 đặc xúc tác). Để sản xuất được 14,85 kg Xenlulozơ trinitrat( hiệu suất 90%) thì khối lượng xenlulozo cần dùng là

A.

7,29 kg

B.

9 kg

C.

10 kg

D.

8,1 kg

 

C©u 13 :

Thủy phân este X trong môi trường axit thu được chất hữu cơ A và B. Từ A điều chế B bằng một phản ứng. X không phải là:

A.

C2H5COOCH3

B.

CH3COOCH3

C.

CH3COOC2H5

D.

CH3COOC2H3

 

C©u 14 :

Chọn phát biếu đúng

A.

Glucozơ và Fructozơ bị oxi hóa bởi H2( Ni,t0) thu được sobitol.

B.

Glucozơ và Fructozơ đều có phản ứng với Cu(OH)2/OH-  đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch.

C.

Glucozơ và Fructozơ đều làm mất màu dung dịch brom.

D.

Glucozơ và Fructozơ đều bị thủy phân trong môi trường axit.

C©u 15 :

Xà phòng hóa hoàn toàn 6 gam metyl fomat bằng 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là:

A.

13,2

B.

6,8

C.

10,2

D.

8,8

 

C©u 16 :

Cho các thí nghiệm: (1) Glucozơ + Cu(OH)2 ; (2) CH3COOC2H5 + O2 ; (3) (C17H33COO)3C3H5  + H2; (4) Glucozơ + AgNO3 + NH3 + H2O; (5) Glucozơ   Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là

A.

3

B.

2

C.

4

D.

5

 

C©u 17 :

Để trung hòa 14 gam một loại chất béo cần 15 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là:

A.

6

B.

7 mg

C.

6 mg

D.

7

 

C©u 18 :

Thủy phân 10,8 gam vinyl fomat trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X rồi cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 lấy dư, phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị m là:

A.

51,84

B.

55,08

C.

25,92

D.

58,32

 

C©u 19 :

Để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn người ta dùng phản ứng nào sau đây ?

A.

Phản ứng hidro hóa.

B.

Phản ứng đề hidro.

C.

Phản ứng xà phòng hóa.

D.

Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

C©u 20 :

Thủy phân hoàn toàn cùng một lượng gam đường Saccarozơ và đường Mantozơ thu được  hai dung dịch tương ứng là X và Y. Cho dung dịch X và Y lần lượt tác dụng với AgNO3 trong NH3 lấy dư, phản ứng hoàn toàn thu được lượng mol Ag tương ứng là x và y. Mối quan hệ giữa x và y là:

A.

x = y.

B.

y = 2x.

C.

x = 2y.

D.

y = 4x.

 

C©u 21 :

Cặp chất nào có thể nhận biết chỉ bằng một thuốc thử AgNO3/NH3 ?

A.

Dung dịch Saccarozơ và dung dịch Glucozơ.

B.

Dung dịch Glucozơ và axetandehit.

C.

Glixerol và dung dịch saccarozơ.

D.

Dung dịch Glucozơ và dung dịch Fructozơ.

C©u 22 :

Lên men 1 tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic. Hiệu suất quá trình sản xuất là 85%. Khối lượng ancol thu được là:

A.

0,483 tấn

B.

0,468 tấn

C.

0,338 tấn

D.

0,304 tấn

 

C©u 23 :

Số nguyên tử C trong etyl axetat là

A.

2

B.

4

C.

5

D.

3

 

C©u 24 :

Phản ứng với chất nào sau đây chứng tỏ mantozơ và saccarozơ có tính chất của ancol đa chức?

A.

AgNO3/NH3 .

B.

H2O/H+.

C.

Cu(OH)2/OH-, đun nóng.

D.

Cu(OH)2.

 

C©u 25 :

Cho sơ đồ phản ứng: (a) GlucozơX + Y; (b) X + O2  Z   + T; (c) X + Z E + T.   Các chất  X, Z , E lần lượt là:

A.

Axit etanoic, ancol etylic, axetandehit.

B.

Axetandehit, etanol, etyl axetat.

C.

Etanol, axetandehit, metyl axetat.

D.

Etanol, axit axetic, etyl axetat.

C©u 26 :

Thủy phân một chất béo (B) thu được hỗn hợp gồm glixerol, axit stearic và axit oleic. Số chất B thỏa mãn là:

A.

6

B.

4

C.

12

D.

3

 

C©u 27 :

E là một este  no, đơn chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn E thì cần thể tích khí O2 gấp 1,25 lần lượng thể tích khí CO2 sinh ra( thể tích khí đo trong cùng điều kiện). Số đồng phân của E là:

A.

4

B.

6

C.

3

D.

2

 

C©u 28 :

Chọn phát biểu đúng.

A.

Xenlulozo không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ thông thường.

B.

Xenlulozo bị thủy phân trong dạ dày người nhờ enzim xenlulaza.

C.

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được gọi là thuốc nổ đen.

D.

Xenlulozo không phản ứng với Cu(OH)2 nhưng tan trong nước Svayde.

C©u 29 :

Cho triolein lần lượt vào các ống nghiệm chứa:, Cu(OH)2, dung dịch Br2, dung dịch NaOH, K, H2. ( điều kiện thích hợp). Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:

A.

3

B.

2

C.

4

D.

5

 

C©u 30 :

Hỗn hợp X gồm axit fomic và ancol etylic. Thêm vài giọi H2SO4 đặc vào 4,6 gam hỗn hợp X đun nóng ( hiệu suất 100%) người ta thu được một lượng este lớn nhất. Khối lượng este đó là:

A.

3,5 gam

B.

3,0 gam

C.

3,7 gam

D.

7,4 gam

 

                     
 

 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP