Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 11

đáp án đề hóa 11A( lần 1 năm 2013)

  

ĐÁP ÁN ĐỀ HÓA 11NC LẦN 1

Câu  1 (2 điểm): Cho biết môi trường các dung dịch muối sau (có giải thích bằng phản ứng thủy phân ): FeCl3, Na2CO3, CH3COONa, BaCl2.

- Đúng mỗi chất cho 0,5 điểm

+ FeCl3 có mt axit : 0,25 điểm   do:   Fe3+ + HOH  Fe(OH)2+ + H+ : 0,25 điểm

+ Na2CO3 có mt kiềm ( bazo) : 0,25 điểm, do:  CO32- + HOH  HCO3- + OH- : 0,25 điểm

+ CH3COONa có mt kiềm ( bazo): 0,25 điểm ,do: CH3COO- + HOH  CH3OOH + OH-

+ BaCl2 có mt trung tính: 0,25 điểm, do ion Ba2+ và ion Cl- không thủy phân: 0,25 điểm

GHI CHÚ:  

- hs chỉ viết thủy phân một nấc, hoặc nấc cuối đều đạt 0,25 điểm ( viết thủy phân không có dấu thuận nghịch cả 3 muối trừ 0,25 điểm cả câu)

Câu  2 (2 điểm): Có các dung dịch : BaCl2, NaHCO3, NaOH, H2SO4. Trộn chúng với nhau từng đôi một. Viết các phương trình ion thu gọn đã xảy ra.

- đúng mỗi pt ion cho 0,5 điểm.

+ Ba2+ + SO42- → BaSO4 : 0,5 điểm

+ HCO3- + OH- → CO32- + H2O: 0,5 điểm

+ HCO3- + H+ → CO2 + H2O: 0,5 điểm

+ OH- + H+ → H2O:  0,5 điểm

GHI CHÚ:  hs cứ viết thừa ra 1pt ion sai thì trừ 0,25 điểm.

Câu  3 (2 điểm): Sục V lít (đktc) khí Cl2 vào dung dịch H2S, phản ứng vừa đủ thu được 500 ml dung dịch X có pH= 1. Tính V.

+ 4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8HCl : 0,5 điểm ( cân bằng sai cho 0,25 điểm, sai sản phẩm cho 0 điểm cả câu )

+ nH+ = 0,1.0,5 = 0,05 mol: 0,5 điểm

+ đặt Cl2: x mol => nH+( trong dung dịch Y) = 2,5x => 2,5x= 0,05 => x = 0,02 mol => V= 0,448 lit ( 1 điểm)

GHI CHÚ:  Giải đúng kết quả V= 0,448 lít cho 1 điểm ( không tính điểm thành phần ý thứ 2)

Câu  4 (2 điểm): Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 100 ml dung dịch ZnSO4 1M, phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính m.

+ nBa2+ = 0,15 mol; nSO42- = 0,1 mol :   Ba2+ + SO42- → BaSO4

=> mBaSO4 = 0,1.233 = 23,3 ( 1 điểm)

+ nOH- = 0,3 mol; nZn2+ = 0,1 mol :   Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2

                                                      0,1          0,2         0,1

                                                  Zn(OH)2 + 2OH- → ZnO22- + 2H2O

                                                                0,05             0,1

=>mZn(OH)2 = 0,05.99 =4,95 gam (1 điểm)

Vậy m = 23,3 + 4,95 =28,25 gam

GHI CHÚ:

- Tính đúng chỉ BaSO4 cho 1 điểm, tính đúng chỉ Zn(OH)2 cho 1 điểm, làm không ra được kết tủa nào cứ cho 0 điểm toàn bài ( không kể điểm thành phần tính số mol hay viết phương trình…).

- Kết quả đúng mà phương trình sai cho 0 điểm.

Câu  5 (1 điểm): Dung dịch X chứa a mol BaCl2, b mol NaOH. Cho c mol NaHCO3 vào dung dịch X, phản ứng hoàn toàn, lọc tách kết tủa thu được dung dịch Y chỉ chứa một chất tan. Tìm biểu thức liên hệ giữa a theo b và c.

+ Dung dịch Y chỉ chứa NaCl với  Na+: (b + c) mol và Cl-: 2a mol

+ BTĐT: => 2a = b + c  => a = (b+c)/2 :  1 điểm

GHI CHÚ:

- Học sinh làm cách nào đó ra đúng kết quả: 2a = b + c hay a = (b+c)/2  hay a=b=c  cho 1 điểm

- Có viết phương trình đúng mà kết quả cuối cùng sai  cho 0 điểm

Câu 6 (1 điểm) : Tính lượng gam NaF có trong 100 ml dung dịch HF 0,1M . Biết rằng dung dịch có pH=3, Ka(HF) =3,17.10-4.

Gọi x là nồng độ mol NaF có trong 100 ml hỗn hợp => nF- = x

pH= 3 =>[H+]= 10-3

                     HF                           H+        +             F-               Ka

[ ]              (0,1-10-3 )                        10-3                     x + 10-3

 

    => x = 3,04.10-2  ( x= 3,0383.10-2)

=> nNaF =  3,04.10-3  => m = 42.  3,04.10-3  = 0,12768 = 0,128 gam      ( 1 điểm)

GHI CHÚ:

- Biến đổi sai mà kết quả đúng  cho 0 điểm.

- Sử dụng công thức giải nhanh cho 0 điểm

- làm các khâu đúng mà kết quả sai cho 0 điểm

 

 

 

 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP