Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 11

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ HÓA HỌC KÌ I KHỐI 11

 Trường THPT Vĩnh Linh                      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

    Tổ: HÓA HỌC                                            Môn : HÓA HỌC- KHỐI 11CB

                       

   (ĐỀ CHÍNH THỨC)                                 Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề

                                                         Ngày thi: 24/12/2013

 

 

Họ và tên thí sinh:----------------------------------------------------------------------------

Số báo danh:---------------------

Phòng thi:------------

 

Câu 1(2 điểm): Viết phương trình ion thu gọn cho các phản ứng sau ( nếu có)

a)      BaCl2 + H2SO4

b)      HCl + CH3COONa →

c)      Na2CO3 + HCl→

d)     NaNO3 + KOH →

Câu 2 (2 điểm): Sục 5,6 lit CO2 ( đktc) vào dung dịch  chứa 0,15 mol Ca(OH)2. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng ( Ca: 40; C: 12; O: 16)

Câu 3( 2 điểm): Trộn 100 ml dung dịch HCl 0,3 M với 100 ml dung dịch KOH 0,1M thu được dung dịch X. Tính giá trị pH của dung dịch X.

Câu 4 (3 điểm): Cho 11,1 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 5,6 lit NO( đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính %  khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu ( Al: 27; Fe : 56)

Câu 5( 1 điểm): Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Zn và Mg bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc thu chỉ thu được 1,008 lit khí N2O (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được m gam muối khan. Tính m. ( N:14; Zn:65; Mg:24; O: 16; H:1)

-----HẾT -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT Vĩnh Linh                      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

    Tổ: HÓA HỌC                                            Môn : HÓA HỌC- KHỐI 11NC

                       

   (ĐỀ CHÍNH THỨC)                                 Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề

                                                         Ngày thi: 24/12/2013

 

Họ và tên thí sinh:----------------------------------------------------------------------------

Số báo danh:---------------------

Phòng thi:------------

 

Câu 1 (2,0 điểm): Viết phương trình ion thu gọn xảy ra trong các thí nghiệm sau

a)       Cu(NO3)2 + Na2S→

b)      CaCO3 + HCl →

c)      Na2S + H2SO4 (loãng)→

d)     CH3COONa + HCl →

Câu 2 ( 2,0 điểm): Sục 5,6 lít CO2 ( đktc) vào dung dịch có chứa 0,15 mol Ca(OH)2. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng. ( Ca: 40; C: 12; O: 16)

Câu 3( 3,0 điểm): Dẫn khí CO dư đi qua ống sứ  chứa hỗn hợp X gồm MgO, Fe2O3 và CuO đun nóng, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí Y ( sản  phẩm khử duy nhất) không màu hóa nâu trong không khí. Viết tất cả các phản ứng  xảy ra trong quá trình thí nghiệm trên.

Câu 4  (1,0 điểm): Trộn 100 ml dung dịch KOH 0,3M với 100 ml dung dịch KHCO3 0,1M. Tính pH dung dịch sau khi trộn. ( Bỏ quả sự thủy phân của các ion trong dung dịch)

Câu 5 ( 1,0 điểm): Sục H2S đến dư vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp chất rắn X và thoát ra khí NO. Biết trong quá trình phản ứng sản phẩm khử và sản phẩm oxi hóa đều duy nhất. Tính m. ( Cu: 64; S:32)

Câu 6 ( 1,0 điểm): Cho Al tới dư vào dung dịch HCl và 0,1 mol NaNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,24 lit (đktc) hỗn hợp Y gồm 2 khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối hỗn hợp Y so với H2 là 11,5. Tính giá trị m ( N: 14; Al:27; O:16; H:1; Na:23; Cl:35,5)

-----HẾT------

 


 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC KÌ 1

KHỐI 11CB NĂM HỌC 2013-2014

 

Câu 1: Mỗi pt đúng 0,5 điểm

a)      Ba2+ + SO42- → BaSO4             

b)      CH3COO- + H+ →CH3COOH

c)      CO32- + 2H+ →CO2 + H2O

d)     Không phản ứng

Câu 2: 2 điểm

nCO2 = 0,25 mol ; nOH- = 0,15.2 = 0,3 => k = 0.3/0,25  => sinh ra 2 muối  : 0,5điểm

CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3 + H2O (1)        0,25 điểm

x              x                  x

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2       (2)     0,25 điểm

2y           y

Hệ pt                x + y = 0,15         =>           x= 0,05                                       0,5 điểm

                        x + 2y = 0,25                      y= 0,1

Vậy m = 0,05 .100 = 5 gam    : 0,5 điểm

Câu 3: 2 điểm

nH+ =0,03 mol ; nOH- = 0,01 mol   0,5 điểm

ptpu:   H+  +  OH-  →H2O

       0,01        0,01

nH+ dư = 0,03-0,01 = 0,02 mol       0,5 điểm

=>[H+] dư = 0,02/0,2 = 0,1 =>pH= 1     1 điểm

Câu 4: 3 điểm

nNO= 0,25 mol:   0,25 điểm

ptpu                   

Fe + 4HNO3 →Fe(NO3)3 + NO + 2H2O    :  0,25 điểm

x                                             x

Al + 4HNO3 →Al(NO3)3 + NO  + 2H2O  :  0,25 điểm

y                                               y

=>            x + y = 0,25                                        x= 0,15

               56x + 27y = 11,1    0,5 điểm    =>       y= 0,1      0,75 điểm

 

=>%Al= 24,32% :  0,5 điểm   và %Fe =  75,68%  : 0,5 điểm

Câu 5: 1 điểm

 

10H+ + 2NO3- + 8e → N2O + 5H2O   : 0,25 điểm

0,45                               0,045

nH+ ban đầu = 0,5 mol > 0,45 mol = > có tạo muối NH4NO3:  0,25 điểm

10H+ + NO3-  + 8e  → NH4+  + 3H2O: 0,25 điểm

0,05                                 0,005

Vậy khối lượng muối là

m= 8,9 + 0,045.8.62 + 0,005.8.62 + 0,005.80 = 34,1 gam :  0,25 điểm

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC KÌ 1

KHỐI 11NC NĂM HỌC 2013-2014

Câu 1: 2 điểm Mỗi pt đúng 0,5 điểm

a)     Cu2+ + S2- → CuS

b)     CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

c)     S2- + 2H+ →H2S

d)     CH3COO- + H+ →CH3COOH

Câu 2: 2 điểm                          

nCO2 = 0,25 mol ; nOH- = 0,15.2 = 0,3 => k = 0.3/0,25  => sinh ra 2 muối  : 0,5điểm

CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3 + H2O (1)        0,25 điểm

x              x                  x

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2       (2)     0,25 điểm

2y           y

Hệ pt                x + y = 0,15         =>           x= 0,05                                       0,5 điểm

                        x + 2y = 0,25                      y= 0,1

Vậy m = 0,05 .100 = 5 gam    : 0,5 điểm

Câu 3: 3 điểm ( mỗi pt đúng 0,5 điểm

-         Có 6 ptpu

Câu 4: 1 điểm

nOH- = 0,03mol  ; nHCO3- = 0,01 mol:  0,25 điểm

ptpu:   OH- + HCO3- → CO32- + H2O

           0,01     0,01

=>nOH- dư = 0,03-0,01 = 0,02 mol:  0,25 điểm

=>[OH-] dư = 0,02/0,2 =0,1 =>pOH = 1:  0,25 điểm   =>pH= 14-1= 13  :  0,25 điểm

Câu 5:  1 điểm

Hỗn hợp chất rắn => có S

Ptpu:    Cu2+ + H2S → CuS  + 2H+    : 0,25 điểm

              0,1                  0,1       0,2

           3H2S + 2NO3- + 2H+ → 3S  +  2NO + 4H2O:  0,25 điểm

                         0,2          0,2        0,3

m↓ = 0,1.96 + 0,3.32 =19,2 gam:   0,5 điểm

Ghi chú: Nếu hs chỉ tính được CuS =9.6 gam chỉ cho toàn bộ bài 0,5 điểm

Câu 6: 1 điểm

Hỗn hợp khí gồm NO: 0,075 mol và   H2:0,025 mol :  0,25 điểm

Phản ứng tạo NO

4H+  + NO3- + 3e  → NO + 2H2O

          0,075                 0,075

Vì giải phóng H2 nên  phải xảy ra phản ứng  tạo muối NH4+ ( NO3- phải phản ứng hết)

10H+ + NO3 +      8e →       NH4+ + 3H2O: 0,25 điểm

            0,025         0,2            0,025

Khi hết NO3- thì:

2H+ + 2e  →  H2

         0,05      0,025         

Al  → Al3+ + 3e

x                     3x         

              => bảo toàn e:   3x =  0,2    + 0,075.3+ 0,05 => x =19/120  

Dung dịch sau phản ứng gồm                 Al3+: 19/120 ( 4,275 gam Al)

                                                                Cl-: y mol

                                                                Na+: 0.1 mol

                                                                NH4+: 0,025

Bảo toàn điện tích:  =>y = 0,6 mol : 0,25 điểm       

Vậy khối lượng muối = 28,325 gam: 0,25 điểm

                     

Ghi chú : hs có thể tính Cl- theo cách khác.

 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP