Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Đồng hành cùng kỷ năng sống

ĐÊ KIỂM TRA HÓA 12NC ( lần 1)

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ              ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2015-2016

          TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                        Môn:  HÓA HỌC 12NC ( lần I)

                                                                                 Thời gian làm bài : 45 phút, không kể thời gian phát đề

                   ĐỀ CHÍNH THỨC

Rounded Rectangle: Mã đề thi : 182                  ( Đề thi có 2 trang)                        

                                                     

                                       

Họ, tên thí sinh:.......................................................................

Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; K = 39; S = 32; Br = 80; Ca=40; Ag=108.

 

C©u 1 :

Thủy phân đến cùng tinh bột ta thu được

A.

Mantozo

B.

Ancol etylic

C.

Fructozo

D.

Glucozo

 

C©u 2 :

Triolein không tác dụng với chất nào sau đây ?

A.

H2( Ni, t0)

B.

NaOH

C.

Cu(OH)2

D.

Br2

 

C©u 3 :

Lên men m gam glucozo thành ancol etylic với hiệu suất 75% toàn bộ CO2 sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong lấy dư thì thu được 20 gam kết tủa. Giá trị m là

A.

13,5

B.

24,0

C.

15,3

D.

21,6

 

C©u 4 :

Để chứng minh trong phân tử glucozo có nhiều nhóm OH kề nhau người ta cho tác dụng với

A.

Cu(OH)2 đun nóng.

B.

HI.

C.

AgNO3/NH3.

D.

Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

 

C©u 5 :

Để sản xuất được 44,55 kg xenlulotrinitrat (từ xenlulozo và axit nitric) với hiệu suất 81%. Khối lượng xelulozo cần dùng là

A.

19,63 kg

B.

30,00 kg

C.

27,00 kg

D.

22,22 kg

 

C©u 6 :

Thủy phân chất nào sau đây trong môi trường axit thu được etanal?

A.

CH3COOC2H5

B.

CH3COOCH=CH2

C.

HCOOCH3

D.

CH2=CHCOOCH3

 

C©u 7 :

Chất béo là trieste của axit béo với

A.

Glixerol

B.

Etylenglicol

C.

Ancol metylic

D.

Ancol etylic

 

C©u 8 :

Chọn phát biểu đúng

A.

Dung dịch glucozo bị khử bởi AgNO3/NH3.

B.

Dung dịch Fructozo không tham gia phản ứng tráng gương.

C.

Xenlulozo không tan trong nước, xăng, dầu hỏa.

D.

Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan hoàn toàn trong nước nóng.

C©u 9 :

Để nhận biết dung dịch saccarozo và glucozo ta dùng

A.

Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

B.

NaOH

C.

Na

D.

AgNO3/NH3

 

C©u 10 :

Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

 

C©u 11 :

Khi hidro hóa glucozo thì thu được

A.

Sobitol

B.

Mantozo

C.

Fructozo

D.

Saccarozo

 

C©u 12 :

Phản ứng nào sau đây gọi là phản ứng xà phòng hóa

A.

CH3COOC2H5 + KOH ® CH3COOK + C2H5OH

B.

CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH

C.

C17H33COOH + NaOH® C17H33COONa + H2O

D.

C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6

C©u 13 :

Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

A.

Glucozo

B.

Saccarozo

C.

Tinh bột

D.

Xenlulozo

 

C©u 14 :

Trong quả nhỏ chín có chứa nhiều

A.

Saccarozo

B.

Tinh bột

C.

Glucozo

D.

Fructozo

 

C©u 15 :

Este nào sau đây trong phân tử có số nguyên tử C bằng số nguyên tử oxi

A.

Vinyl axetat

B.

Metyl fomat

C.

Etyl fomat

D.

Metyl axetat

 

C©u 16 :

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este no đơn chức mạch hở cần dùng vừa đủ V lít O2( đktc) thu được 0,4 mol CO2. Giá trị của V là

A.

8,96

B.

22,4

C.

13,44

D.

11,2

 

C©u 17 :

Vinyl axetat được điều chế từ

A.

CH3COOH và C2H5OH

B.

CH3COOH và C2H4

C.

CH3COOH và C2H3OH

D.

CH3COOH và C2H2

C©u 18 :

Thủy phân 5,13 gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 60% thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X rồi cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được m gam Ag. Giá trị m là

A.

1 944.

B.

3,6936.

C.

5,184.

D.

3,888.

 

C©u 19 :

Chất nào sau đây khôngthủy phân trong môi trường axit?

A.

Glucozơ.

B.

Tinh bột. 

C.

Xenlulozơ. 

D.

Saccarozơ. 

 

C©u 20 :

Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam etyl fomat bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m là

A.

8,2

B.

6,8

C.

2,8

D.

7,2

 

C©u 21 :

Dung dịch đường dùng để truyền cho bệnh nhân ốm, mất sức

A.

Fructozo

B.

Saccarozo

C.

Glucozo

D.

Mantozo

 

C©u 22 :

Trong các chất sau chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

A.

HCOOCH3

B.

CH3COOH

C.

C2H5OH

D.

HCOOH

 

C©u 23 :

Xà phòng hóa hoàn toàn 44,5 gam tristearin bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được m gam glixerol. Giá trị m là

A.

9,2

B.

2,9

C.

4,6

D.

13,8

 

C©u 24 :

Axit nào sau đây là axit béo

A.

Axit salixylic

B.

Axit oxalic

C.

Axit panmitic

D.

Axit ađipic

 

C©u 25 :

Chất nào không tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

A.

Tinh bột

B.

Glucozo

C.

Fructozo

D.

Saccarozo

 

 C©u 26 :

X là axit cacboxylic đơn chức; Y là este của một ancol đơn chức với một axit cacboxylic hai chức. Cho m gam hỗn hợp M gồm X, Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sau đó cô cạn được ancol Z và rắn khan T trong đó có chứa 28,38 gam hỗn hợp muối. Cho hơi ancol Z qua ống đựng lượng dư CuO nung nóng được hỗn hợp hơi W gồm anđehit và hơi nước. Dẫn hơi W qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 được 95,04 gam bạc. Mặt khác, nung rắn khan T với CaO được 4,928 lít (đkc) một ankan duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là

A.

20,24.

B.

24,20.

C.

29,38.

D.

26,92.

 

C©u 27 :

Đốt cháy este 2 chức mạch hở (X được tạo từ axit cacboxylic no, đa chức, phân tử X không có quá 4 liên kết p) thu được tổng thể tích CO2 và H2O gấp 5/3 lần thể tích O2  cần dùng. Lấy 21,6 gam X tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị lớn nhất của m là?

A.

28,0 

B.

24,1

C.

24,8 

D.

26,2 

 

C©u 28 :

X là hỗn hợp gồm ancol A; axit cacboxylic B (A, B đều đơn chức no, mạch hở)  và este C tạo bởi A, B. Chia một lượng X làm hai phần bằng nhau: Đốt cháy hết phần 1 được 55,275 gam CO2 và 25,425 gam H2O.Xà phòng hóa phần 2 bằng một lượng NaOH vừa đủ  rồi cô cạn được ancol A và muối khan D. Đốt cháy hoàn toàn D được 15,9 gam Na2CO3và 46,5 gam hỗn hợp CO2; H2O. Oxi hóa lượng ancol A thu được ở trên bằng lượng dư CuO;  đun nóng  được anđehit E. Cho E tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 được 153,9 gam bạc.Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng este C trong X là

A.

58,66%

B.

72,75% 

C.

62,50% 

D.

33,33% 

 

C©u 29 :

X là hỗn hợp gồm CH3OH, C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3. Chia m gam X làm 2 phần bằng nhau:Đốt cháy hoàn toàn phần 1 được H2O và 17,6 gam CO2. Este hóa phần 2 với 29 gam CH3COOH (xúc tác H2SO4đặc, t0) thu được 23,488 gam hỗn hợp Y gồm 3 este. Biết hiệu suất tạo mỗi este đều đạt 80%. Các este chỉ chứa một loại nhóm chức trong phân tử. Giá trị m là

A.

25,12

B.

19,24

C.

24,38

D.

36,48

 

C©u 30 :

Chất hữu cơ A chỉ chứa C,H,O có CTPT trùng CTĐGN.Cho 2,76 gam A tác dụng với 1 lượng vừa đủ NaOH,chưng khô thì phần bay hơi chỉ có H2O phần chất rắn khan có khối lượng 4,44  gam. Đốt  cháy  hoàn  toàn lượng chất rắn này thu được  3,18  gam  Na2CO3 ,  2,464  lít  CO2(đktc)  và  0,9  gam H2O. Số công thức cấu tạo của A thỏa mãn là

A.

6

B.

5

C.

3

D.

4

 

                     

---------HẾT--------

 

 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP